INGRAM MICRO ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

Naast de algemene bepalingen zoals omschreven onder A van deze Voorwaarden, zijn tevens de specifieke bepalingen (B tot en met H) van toepassing en wel als volgt: op de verwerking van persoonsgegevens zijn tevens de bepalingen onder B van toepassing; op de levering van Producten zijn tevens de bepalingen onder C van toepassing; op de dienstverlening op het gebied van warehousing zijn tevens de bepalingen onder D van toepassing; op de dienstverlening op het gebied van transport zijn tevens de bepalingen onder E van toepassing; op de dienstverlening op het gebied van configuratie zijn tevens de bepalingen onder F van toepassing, op de dienstverlening op het gebied van installatie zijn tevens de bepalingen onder G van toepassing en op de dienstverlening op het gebied van ITAD zijn tevens de bepalingen onder H van toepassing.

 

A. ALGEMENE BEPALINGEN

1. DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de hierna met een hoofdletter aangeduide termen (zowel in het meervoud als enkelvoud) gebruikt in de navolgende betekenis, tenzij dat uitdrukkelijk anders is aangegeven:
AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming, voluit: Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG;
Betrokkene: de natuurlijke persoon waarop de Persoonsgegevens die Ingram Micro verwerkt in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst(en) betrekking hebben;
Beveiligingsincident: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte Persoonsgegevens;
BW: het Nederlands Burgerlijk Wetboek;
Configuratiediensten: de configuratiediensten zoals overeengekomen tussen Klant en Ingram Micro en welke onder meer bestaan uit het integreren van software en bepaalde hardware (zoals laptops, desktops, servers en monitors) en het configureren van bijvoorbeeld imagines van Klant in hardware en/of software, niet zijnde het door Ingram Micro ontwikkelen van software in welke zin dan ook;
Diensten: de door Ingram Micro op basis van de Overeenkomst ten behoeve van Klant te leveren diensten, welke onder meer kunnen bestaan uit: Warehousing, Transportdiensten, Configuratiediensten, Installatiediensten en/of ITAD-diensten;
EER: Europese Economische Ruimte bestaande uit alle landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland;
Ingram Micro: Ingram Micro B.V. gevestigd in Utrecht, alsmede alle aan haar (direct dan wel indirect) gelieerde (rechts)personen;
Installatiediensten: de installatiediensten zoals overeengekomen tussen Klant en Ingram Micro, welke worden verleend op de door Klant opgegeven locatie en onder meer kunnen bestaan uit het (doen) installeren van hardware (zoals laptops, desktops, monitors), server oplossingen, het (doen) uitrollen en migreren van software;
ITAD-diensten: de "IT Asset Disposition Services" zoals overeengekomen tussen Klant en Ingram Micro en welke onder meer kunnen bestaan uit het inzamelen, het sorteren, (het voorbereiden van) de (door)verkoop, de vernietiging of het hergebruik van ICT-apparatuur;
Klant: iedere (rechts)persoon die met Ingram Micro een Overeenkomst heeft gesloten of wenst af te sluiten;
Opdracht: alle Schriftelijk, mondeling of elektronisch aan Ingram Micro verstrekte opdrachten van Klant voor de levering van Prestaties;
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Ingram Micro en Klant betreffende de levering van Prestaties;
Partij: Ingram Micro en Klant afzonderlijk respectievelijk gezamenlijk;
Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon die Ingram Micro of Klant verwerkt in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst(en) en de daarmee samenhangende overeenkomsten;
Prestatie: de levering van Diensten en/of Producten, van welke aard dan ook en onder welke benaming dan ook;
Product: producten die door Ingram Micro worden aangeboden aan (potentiële) Klanten (waaronder tevens software en hardware worden verstaan), inclusief bijbehorende dienstverlening;
Schriftelijk: per brief of per e-mail of – voor zover van toepassing c.q. beschikbaar – elektronisch via het gebruikersaccount van Klant;
Transportdiensten: de transportdiensten zoals overeengekomen tussen Klant en Ingram Micro en welke onder meer kunnen bestaan uit de planning en het (doen) vervoeren van de Zaken, de registratie van de verwachte vertrek- en aankomsttijd van de Zaken op de door of namens Klant opgegeven bestemming, de controle en voortgang van het transport van de Zaken en de financieeladministratieve afhandeling van het transport;
Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;
Warehousing: de warehousing zoals overeengekomen tussen Klant en Ingram Micro en die onder meer kunnen bestaan uit de inslag, de opslag, de uitslag, het laden, het voorraadbeheer, de assemblage, de orderbehandeling, de orderverzameling, en het verzendklaar maken van de Zaken;
Zaken: de voor de uitvoering van de Overeenkomst aan Ingram Micro of derden door of namens Klant ter beschikking gestelde zaken.

 

2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 De bepalingen van deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen van Klant, aanbiedingen van Ingram Micro (waaronder mede begrepen offertes) en Overeenkomsten, waarbij Klant optreedt als (potentiële) Klant voor het door Ingram Micro verlenen van Prestaties en/of daarmee samenhangende activiteiten, voor zover van deze Voorwaarden door Partijen niet uitdrukkelijk Schriftelijk is afgeweken.
2.2 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden, onder welke benaming dan ook, van Klant wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Door het enkele feit van het aangaan van een Overeenkomst, doet Klant afstand van eventueel zijnerzijds bestaande algemene voorwaarden, zodat op alle Overeenkomsten uitsluitend onderhavige Voorwaarden van toepassing zijn.
2.3 Afwijkingen van deze Voorwaarden zijn slechts bindend, indien en voor zover dit tussen Ingram Micro en Klant Schriftelijk is overeengekomen en uitsluitend voor de aanbiedingen, offertes, leveringen en (aanvullende) Overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn. Met betrekking tot de overige aanbiedingen, offertes, leveringen en (aanvullende) Overeenkomsten blijven deze Voorwaarden onverkort van kracht.
2.4 In het geval de Voorwaarden en een Overeenkomst onderling tegenstrijdige clausules zouden bevatten, dan prevaleert de Overeenkomst.

 

3. TOTSTANDKOMING VAN EEN OVEREENKOMST

3.1 Alle aanbiedingen en offertes (waaronder prijsopgaven), in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde door Ingram Micro worden herroepen. Dit kan tevens indien de betreffende aanbieding of offerte een termijn voor aanvaarding bevat.
3.2 Offertes voor het leveren van Prestaties worden Schriftelijk door Ingram Micro uitgebracht op basis van alle met de levering van de Prestatie(s) verband houdende informatie. Klant is gehouden Ingram Micro deze informatie te verstrekken. Klant staat in voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens. Indien Klant gegevens mondeling of telefonisch doorgeeft, komen de gegevens zoals die door Ingram Micro Schriftelijk zijn bevestigd voor risico van Klant.
3.3 Het is mogelijk dat Ingram Micro haar Klanten voor één of meerdere Diensten, dan wel voor het (ver)kopen van de Producten de mogelijkheid biedt of in de toekomst zal bieden om gebruik te maken van een op naam geregistreerd account, waarmee Klanten kunnen inloggen op het digitale platform van Ingram Micro en waarmee een elektronische koppeling met het systeem van Klant wordt gemaakt. Indien een dergelijk account beschikbaar is, dan kan Klant via zijn digitale account een Opdracht plaatsen.
3.4 Een Overeenkomst tussen Ingram Micro en Klant komt tot stand doordat Ingram Micro de Opdracht Schriftelijk bevestigt of een begin met de uitvoering van de Opdracht maakt. Voor zover de Overeenkomst tot stand komt doordat Ingram Micro een begin met de uitvoering van de Opdracht maakt, geldt de factuur van Ingram Micro tevens als opdrachtbevestiging.
3.5 De opdrachtbevestiging van Ingram Micro wordt geacht juist te zijn, tenzij Klant per ommegaande, uiterlijk twee (2) werkdagen, na verzending van die bevestiging Schriftelijk bezwaar daartegen heeft gemaakt dat Ingram Micro heeft bereikt.
3.6 Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door personeel van Ingram Micro of namens Ingram Micro gedaan door agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen, binden Ingram Micro alleen indien en voor zover deze door daartoe vertegenwoordigingsbevoegde personen Schriftelijk zijn bevestigd.
3.7 Indien Klant handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf zijn de artikelen 6:227b lid 1 BW en 6:227c BW niet van toepassing.

 

4. PLATFORM EN ACCOUNT

4.1 Zoals onder artikel 3.3 al is aangegeven, kan Ingram Micro voor sommige Prestatie(s) gebruik maken van een digitaal platform waarop Klant via een of meerdere aan hem ter beschikking te stellen accounts kan inloggen met gebruikersnaam en wachtwoord. Via het platform kan Klant onder meer Opdrachten plaatsen en de historie van reeds uitgevoerde Opdrachten raadplegen. Ingram Micro is gerechtigd om op ieder moment wijzigingen aan te brengen in het platform of in de login-toegangsprocedure. Ingram Micro kan niet worden verplicht om voor Klant het platform te wijzigen of te handhaven.
4.2 Klant ontvangt van Ingram Micro een klantnummer dat is verbonden aan Klant. Per klantnummer verstrekt Ingram Micro één beheerdersaccount. Klant zal bij de inschrijving voor toegang tot het platform van Ingram Micro opgeven wie zijn beheerder is. Klant staat ervoor in dat de beheerder voldoende gekwalificeerd is voor de rol van beheerder en staat ervoor in dat deze beheerder bevoegd is om Klant te binden aan de Opdrachten die via het platform van Ingram Micro worden geplaatst. Het door Ingram Micro verstrekte beheerdersaccount van een beheerder van Klant is persoonlijk en kan niet worden overgedragen aan een derde. Indien Klant een nieuwe beheerder wenst aan te stellen zal Klant dat bij Ingram Micro moeten aanvragen en zullen de beheerdersrechten van de eerdere beheerder worden ontnomen.
4.3 De beheerder van Klant kan een of meerdere gebruikers benoemen die tevens toegang kunnen krijgen tot het platform (toegelaten gebruikers). Klant is volledig verantwoordelijk voor het beheer van de toegang voor deze toegelaten gebruikers door beheerder. Ingram Micro heeft het recht om het klantnummer, het beheerdersaccount van Klant, dan wel een inlogaccount van een toegelaten gebruiker, op enig moment te deactiveren of af te sluiten.
4.4 Klant staat ervoor in dat zijn beheerder en alle door deze beheerder toegelaten gebruikers bevoegd zijn om Klant te binden en voor rekening en risico van Klant Opdrachten te plaatsen voor Producten en Diensten van Ingram Micro. Klant is jegens Ingram Micro gebonden aan alle Opdrachten die zijn beheerder of toegelaten gebruikers plaatsen en gehouden om de daaraan verbonden verplichtingen na te komen. Een Opdracht die elektronisch wordt geplaatst via een account van Klant, zijn beheerder of toegelaten gebruikers, heeft dezelfde bindende kracht als een door Klant Schriftelijk gegeven Opdracht.
4.5 Klant is zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle informatie die hij verstrekt aan Ingram Micro opdat zijn beheerder en toegelaten gebruikers gebruik kunnen maken van het account en het platform. Deze verantwoordelijkheid geldt ook voor alle activiteiten en overige data die worden geplaatst en geüpload in het account van Klant, zijn beheerder of toegelaten gebruikers. Ingram Micro mag volledig vertrouwen op de juistheid en volledigheid van de door Klant verstrekte gegevens.
4.6 De door Ingram Micro verstrekte inloggegevens voor het beheerdersaccount zijn strikt persoonlijk. Klant draagt de verantwoordelijkheid voor geheimhouding van deze inloggegevens (waaronder de combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord) en treft zodanige veiligheidsmaatregelen en procedures die nodig zijn om te garanderen dat deze gegevens uitsluitend door de beheerder voor geautoriseerde doeleinden en in overeenstemming met de Voorwaarden gebruikt worden. Klant is volledig en onvoorwaardelijk aansprakelijk voor ieder gebruik van het platform door een beheerder, toegelaten gebruiker of iedere andere persoon die toegang heeft tot het platform via de inloggegevens die zijn verstrekt voor het klantnummer van Klant.
4.7 Klant dient bij verlies of (een poging tot) misbruik van het platform of van de inloggegevens van de beheerder of een toegelaten gebruiker, Ingram Micro onverwijld Schriftelijk in kennis te stellen en alle noodzakelijke maatregelen te nemen om de gevolgen daarvan zoveel mogelijk te beperken.
4.8 Het is Klant, zijn beheerder en toegelaten gebruikers uitdrukkelijk verboden om:
- gebruik te maken van het platform in strijd met het beoogd gebruik daarvan, dan wel op een wijze die ongeoorloofd is op grond van de wet of naar maatschappelijke maatstaven;
- inbreuk te maken op rechten van Ingram Micro of derden, waaronder intellectuele eigendomsrechten, zoals het kopiëren van logo’s of merken van Ingram Micro of haar toeleveranciers, dan wel kopiëren of verspreiden van afbeeldingen van de Producten;
- informatie op het platform, zoals productinformatie en prijzen, te kopiëren of te gebruiken, al dan niet door gebruik te maken van web crawlers; - (een deel van) het platform zelf te gebruiken of in te voegen in een andere website, zoals door het embedden daarvan op een andere domeinnaam
- (een deel van) het platform zodanig te gebruiken dat de verbinding tot het platform of de gegevens op het platform kunnen worden aangetast, dan wel een verstoring kan worden veroorzaakt in de beschikbaarheid van het platform;
- op welke wijze dan ook schade toe te brengen aan Ingram Micro, andere Klanten of gebruikers, dan wel derden.
4.9 Hoewel Ingram Micro zorgdraagt voor een afdoende beschermings- en veiligheidsniveau van haar digitale systemen (waaronder het platform), kan zij de beschikbaarheid en veiligheid van (het gebruik van) internet niet garanderen en rust uit dien hoofde dan ook geen enkele aansprakelijkheid op Ingram Micro.
4.10 Ingram Micro spant zich in om de informatie op het platform actueel en correct te vermelden, maar kan niet in staan voor foutieve vermeldingen op het platform, zoals prijzen en voorraden. Klant kan geen rechten ontlenen aan de informatie op het platform.
4.11 De voorgaande bepalingen gelden tevens indien Klant Opdrachten kan verstrekken aan Ingram Micro via een eigen koppeling tussen een systeem van Klant en het systeem van Ingram Micro (partnerkoppeling). Voor de partnerkoppeling dient beheerder in voorgaande bepalingen gelezen te worden als een door Klant aangewezen gebruiker van deze koppeling. Alleen de hiervoor opgenomen bepalingen 4.2 en 4.3 zijn niet van toepassing op de partnerkoppeling.

 

5. PRIJZEN

5.1 Voor de door Ingram Micro de geleverde Prestatie(s) is Klant een vergoeding verschuldigd conform het bepaalde in de Overeenkomst.
5.2 Tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de door Ingram Micro opgegeven prijzen (inclusief tarieven) in euro's, exclusief BTW en eventuele andere heffingen die van overheidswege zijn of worden opgelegd.
5.3 Ingram Micro is bevoegd om wijzigingen in (kost)prijsfactoren betreffende de Overeenkomst, zoals onder meer prijzen van arbeid, valutakoersen, emballage, belastingen, heffingen of (de gevolgen van) andere overheidsmaatregelen en wet-/of regelgeving één op één aan Klant door te berekenen. In het verlengde hiervan geldt dat Klant zich ervan bewust is dat alle door Ingram Micro geoffreerde prijzen – ook na opdrachtbevestiging – onder voorbehoud van (kost)prijswijzigingen worden gedaan, welke Ingram Micro te allen tijde aan Klant (eenzijdig) kan doorberekenen. Dit geldt ook voor de geoffreerde (ver)koopprijzen voor Producten, welke direct zijn gekoppeld aan de valutakoersen en derhalve dagelijks fluctueren.
5.4 Indien de door Ingram Micro opgegeven prijzen blijken te zijn gebaseerd op een kennelijke rekenfout, schrijffout of andere kennelijke fout, dan zal Ingram Micro Klant daarover onverwijld informeren nadat haar de fout bekend is geworden en is zij gerechtigd om met terugwerkende kracht alsnog de juiste prijzen aan Klant in rekening te brengen.

 

6. FACTURERING EN BETALING

6.1 De door Klant aan Ingram Micro verschuldigde vergoeding voor de geleverde Prestatie(s) wordt gefactureerd conform het bepaalde in de Overeenkomst. Tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen, kan Ingram Micro naar eigen inzicht de frequentie en het moment van facturatie bepalen.
6.2 Tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling van de facturen te geschieden op een door Ingram Micro aangewezen bankrekening binnen dertig (30) kalenderdagen na factuurdatum. Betaling dient plaats te vinden in euro's in Nederland zonder aftrek van enige korting, bankkosten, verrekening, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen.
6.3 Ingram Micro heeft het recht om de betalingstermijn te allen tijde te verkorten in verband met de door haar kredietverzekeraar en/of financiële instellingen gestelde c.q. te stellen eisen, bijvoorbeeld voor het in standhouden van de bijbehorende kredietverzekering. Ingram Micro zal zich redelijkerwijze inspannen om Klant tijdig voor inwerkingtreding van de kortere betalingstermijn Schriftelijk in kennis te stellen, waarbij een termijn van drie (3) maanden in beginsel redelijk wordt geacht behoudens voor zover de betrokken kredietverzekeraar en/of financiële instelling jegens Ingram Micro een kortere termijn heeft gehanteerd.
6.4 Ingram Micro behoudt zich het recht voor, indien dat voor haar om welke reden dan ook wenselijk is, vooruitbetaling, een bankgarantie of andere vorm van zekerheid van Klant te verlangen alvorens de van haar verlangde Prestatie(s) te leveren en de benodigde medewerking te verlenen.
6.5 Betaling wordt geacht eerst te hebben plaatsgevonden, zodra het verschuldigde bedrag onherroepelijk op de bankrekening van Ingram Micro is bijgeschreven.
6.6 Bij gebreke van tijdige betaling, is Klant vanaf het verstrijken van de betalingstermijn van rechtswege, zonder dat enige nadere ingebrekestelling is vereist, in verzuim en is Klant vanaf het intreden van het verzuim een rente verschuldigd over het opeisbare bedrag (inclusief BTW) ter hoogte van de wettelijke rente voor (handels)overeenkomsten als bedoeld in respectievelijk artikel 6:119 BW, 6:119a BW en 6:120 BW.
6.7 Indien Klant in gebreke is of in verzuim verkeert met betrekking tot de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst(en), dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Klant, en wel ter hoogte van 15% van de gevorderde hoofdsom (exclusief rente). Indien de werkelijke incassokosten hoger zijn, dan zal Ingram Micro gerechtigd zijn tot vergoeding van deze daadwerkelijk gemaakte kosten.
6.8 Indien Klant niet binnen de door Ingram Micro gestelde termijn de verzochte zekerheid verstrekt, dan heeft Ingram Micro het recht om haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst(en) en de daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk op te schorten, onverminderd haar overige rechten voortvloeiende uit de Overeenkomst, totdat Klant geheel aan zijn verplichting tot het stellen van zekerheid heeft voldaan. Het hiervoor bedoelde opschortingsrecht tast de (opeisbaarheid van de) verplichtingen van Klant niet aan. In plaats van gebruik te maken van haar opschortingsrecht, kan Ingram Micro er ook voor kiezen om de Overeenkomst(en) en de daarmee samenhangende overeenkomsten buitengerechtelijk te ontbinden.
6.9 Indien de Opdracht is verstrekt door meer dan één Klant (al dan niet behorende tot hetzelfde concern), zijn alle Klanten hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de (betalings)verplichtingen zoals deze in de Overeenkomst (inclusief dit artikel) zijn opgenomen, ongeacht de tenaamstelling van de factuur.
6.10 Betaling van een geldsom door Klant strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de verschenen rente en tenslotte in mindering van de oudste openstaande en opeisbare facturen en de lopende rente.
6.11 Reclames over door Ingram Micro verzonden facturen, dienen binnen acht (8) werkdagen na factuurdatum Schriftelijk te worden gemeld bij Ingram Micro, bij gebreke waarvan de factuur wordt geacht te zijn geaccepteerd en Klant zich niet meer kan beroepen op onjuistheid van de factuur.

 

7. LEVERTERMIJNEN

7.1 Levertijden worden bij wijze van benadering verstrekt, aangezien Ingram Micro voor de levering van de Prestatie(s) afhankelijk is van derde partijen. De opgegeven levertijden zullen nimmer als fatale termijn zijn te beschouwen, tenzij uitdrukkelijk Schriftelijk is overeengekomen dat sprake is van een fatale termijn. Ingram Micro is te allen tijde gerechtigd Prestatie(s) vóór de opgegeven leverdatum aan Klant (op) te leveren.
7.2 De levertijd gaat in wanneer over alle details betreffende de Opdracht overeenstemming is bereikt en alle noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van Ingram Micro, de eventueel overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen én aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de Opdracht is voldaan.
7.3 Overschrijding van de levertijd verplicht Ingram Micro niet tot enige boete of vergoeding.
7.4 Met betrekking tot de levering van Producten wordt de toepasselijkheid van artikel 7:46f lid 1 BW uitdrukkelijk uitgesloten.

 

8. STATEMENT OF WORK

De door Ingram Micro te verrichten operationele werkzaamheden in verband met de Prestatie(s) kunnen worden gespecificeerd in een statement of work.

 

9. INSCHAKELEN VAN DERDEN

9.1 Ingram Micro is gerechtigd om voor de uitvoering van haar verplichtingen uit de Overeenkomst(en) en de daarmee samenhangende overeenkomsten, geheel of gedeeltelijk, derde partijen in te schakelen en Klant stemt daar reeds nu voor alsdan mee in. In het verlengde hiervan geldt dat Ingram Micro in ieder geval voor de navolgende Diensten de Overeenkomst(en) zal (doen) uitvoeren met gebruikmaking van door haar in te schakelen derde partijen: Transportdiensten, Configuratiediensten, Installatiediensten, Warehousing en ITAD-diensten. Waar in deze Voorwaarden "Ingram Micro" wordt vermeld, dient aldus tevens een door Ingram Micro ingeschakelde derde partij te worden gelezen.
9.2 Indien Ingram Micro ter afwering van haar aansprakelijkheid voor een gedraging van een door haar ingeschakelde derde aan de Overeenkomst(en) en de daarmee samenhangende overeenkomsten een verweermiddel jegens Klant kan ontlenen, dan kan ook deze derde, indien zij op grond van deze gedraging door Klant wordt aangesproken, dit verweermiddel inroepen, als ware ook de derde zelf partij de Overeenkomst.

 

10. EIGENDOMSVOORBEHOUD

10.1 Voor zover Ingram Micro aan Klant Producten levert, dan blijven alle geleverde Producten eigendom van Ingram Micro totdat alle bedragen, die Klant aan Ingram Micro op grond van de tussen Partijen gesloten Overeenkomst verschuldigd is, volledig zijn voldaan.
10.2 Klant is, zolang hij de openstaande vordering(en) uit hoofde van de desbetreffende Overeenkomst niet heeft voldaan, niet gerechtigd op de door Ingram Micro geleverde Producten een (bezitloos) pandrecht te vestigen, dan wel deze Producten te verhuren of op welke wijze of titel dan ook uit zijn macht te brengen behoudens het bepaalde in artikel 10.3 van onderhavige module A. In geval van beslag op de geleverde Producten door een derde, uit welken hoofde dan ook, is Klant gehouden Ingram Micro hierover onmiddellijk Schriftelijk in kennis te stellen. Indien Klant (mede) uit door Ingram Micro geleverde Producten een nieuwe zaak vormt, vormt Klant die zaak slechts voor Ingram Micro en houdt Klant de nieuw gevormde zaak voor Ingram Micro totdat Klant alle op grond van de Overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan. Ingram Micro blijft in dat geval tot het moment van volledige voldoening door Klant eigenaar van de nieuw gevormde zaak.
10.3 Het is Klant toegestaan om zolang hij openstaande vorderingen niet heeft voldaan, de Producten binnen zijn normale bedrijfsuitoefening te gebruiken, te verkopen of door te leveren voor zover dat gebruikelijk is en hij als wederverkoper optreedt.
10.4 Klant is gehouden om de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud van Ingram Micro betrekking heeft te allen tijde afzonderlijk en duidelijk gemarkeerd als eigendom van Ingram Micro op te slaan.
10.5 Indien Ingram Micro haar in dit artikel bedoelde eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Klant reeds nu voor alsdan onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan Ingram Micro, dan wel aan de door Ingram Micro aan te wijzen derden, om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Ingram Micro zich bevinden en die Producten terug te nemen.

 

11. RETENTIERECHT EN PANDRECHT

11.1 Voor zover Ingram Micro in het kader van door haar te verrichten Prestaties Zaken, documenten en/of gelden van Klant onder zich heeft, dan heeft Ingram Micro jegens een ieder, die daarvan afgifte verlangt, een retentierecht op deze Zaken, documenten en/of gelden, voor alle vorderingen die Ingram Micro op Klant heeft of zal verkrijgen.
11.2 Partijen komen overeen dat op alle Zaken en/of documenten die Ingram Micro uit hoofde van de met Klant gesloten Overeenkomst(en) onder zich heeft of zal verkrijgen een pandrecht wordt gevestigd zoals bedoeld in artikel 3:236 BW voor alle vorderingen die Ingram Micro ten laste van Klant heeft of zal verkrijgen, uit welken hoofde dan ook. Klant verklaart tot de hiervoor bedoelde verpanding bevoegd te zijn en dat deze Zaken en documenten niet met enig pandrecht of beslag zijn bezwaard.

 

12. MEERWERK

12.1 Indien Ingram Micro op verzoek of met voorafgaande instemming van Klant meer werkzaamheden of prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening vallen, is sprake van meerwerk. Deze werkzaamheden of prestaties zullen door Klant worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Ingram Micro. Van meerwerk is eveneens sprake indien de omvang van een reeds overeengekomen Opdracht op verzoek van Klant wordt uitgebreid of gewijzigd. Ingram Micro is nimmer verplicht om aan een dergelijk verzoek te voldoen en Ingram Micro kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke Overeenkomst wordt gesloten.
12.2 Klant aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties zoals bedoeld in het vorige lid van dit artikel het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de werkzaamheden en de wederzijdse verplichtingen van Klant en Ingram Micro kunnen worden beïnvloed. De omstandigheid dat zich tijdens de uitvoering van de Overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, is voor Klant nimmer grond voor ontbinding of opzegging van de Overeenkomst en de daarmee samenhangende overeenkomsten.
12.3 Voor zover voor de door Ingram Micro te leveren Prestaties een vaste prijs is afgesproken, zal Ingram Micro Klant desgevraagd tevoren Schriftelijk informeren over de financiële consequenties van extra werkzaamheden of prestaties.

 

13. SAMENHANGENDE OVEREENKOMSTEN

Indien tussen Klant en Ingram Micro meerdere Overeenkomsten zijn gesloten, dan worden deze beschouwd als samenhangende overeenkomsten. Als gevolg daarvan levert een toerekenbare tekortkoming van Klant onder de ene Overeenkomst tevens een toerekenbare tekortkoming op onder de andere overeenkomst(en).

 

14. BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

14.1 Tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen, hebben Partijen – in het geval de Overeenkomst een duurrelatie betreft – te allen tijde de bevoegdheid de Overeenkomst (tussentijds) op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden door middel van een Schriftelijke mededeling aan de andere Partij.
14.2 Indien Klant tekortschiet in de nakoming van de tussen Partijen gesloten Overeenkomst(en) door één of meerdere van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst(en) of van andere overeenkomsten die daaruit voortvloeien niet, niet tijdig, niet volledig of niet naar behoren na te komen, is Klant van rechtswege in verzuim. Ingram Micro is in dat geval gerechtigd om de (verdere) uitvoering van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst(en) en de daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten totdat Klant geheel aan zijn verplichtingen heeft voldaan en/of de haar in eigendom toebehorende zaken terug te nemen en/of de Overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te ontbinden, een en ander onverminderd haar overige rechten. Klant is in geval van ontbinding van de Overeenkomst door Ingram Micro als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Klant, gehouden de daardoor door Ingram Micro geleden en te lijden schade, waaronder doch niet beperkt tot de schade wegens winstderving en de door Ingram Micro gedane investeringen, te vergoeden.
14.3 Ingram Micro kan de Overeenkomst(en) en de daarmee samenhangende overeenkomsten met onmiddellijke ingang opzeggen door middel van een Schriftelijke mededeling, zonder tot enige schadevergoeding jegens Klant verplicht te zijn, indien: (a) een aanvraag van faillissement of (voorlopige) surseance van betaling is gedaan met betrekking tot Klant, Klant in staat van faillissement is verklaard dan wel aan Klant (voorlopige) surseance van betaling is verleend; of, (b) de onderneming van Klant wordt stilgelegd, geliquideerd, ontbonden, gestaakt of overgenomen of een daarmee vergelijkbare toestand van de onderneming van Klant.
14.4 Ingram Micro is gerechtigd de Overeenkomst(en) en de daarmee samenhangende overeenkomsten Schriftelijk met inachtneming van een opzegtermijn van dertig (30) kalenderdagen op te zeggen in geval van een wijziging in de zeggenschap van Klant. Onder een wijziging in de zeggenschap van Klant wordt verstaan de overdracht van de meerderheid van de aandelen in het geplaatste kapitaal van Klant of wanneer de feitelijke zeggenschap binnen Klant wijzigt. Klant is gehouden de wijziging van de zeggenschap per ommegaande Schriftelijk mede te delen, waarna Ingram Micro binnen dertig (30) kalenderdagen gerechtigd is tot opzegging.
14.5 Na het einde van de Overeenkomst(en) en de daarmee samenhangende overeenkomsten, om welke reden dan ook, zijn alle vorderingen van Ingram Micro op Klant uit hoofde van de betreffende Overeenkomst(en) terstond volledig opeisbaar en zal Klant alle medewerking verlenen aan het direct door Ingram Micro (kunnen) terugnemen van alle haar in eigendom toebehorende zaken.
14.6 Opzegging of ontbinding van de Overeenkomst(en) op één van de gronden zoals opgenomen in dit artikel heeft uitsluitend effect voor toekomstige verplichtingen van Partijen voor zover deze voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst(en) en de daarmee samenhangende overeenkomsten. Het voorgaande betekent dat de juridische grondslag voor prestaties van Partijen die voorafgaande aan de beëindiging van de Overeenkomst(en) zijn vervuld, niet wordt aangetast en Ingram Micro derhalve onverminderd aanspraak behoudt op betaling van facturen voor alle tot dan toe door haar geleverde Prestaties.
14.7 Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na opzegging of ontbinding van de Overeenkomst(en) voort te duren, blijven na opzegging of ontbinding van kracht, ongeacht de grond van opzegging of ontbinding. Tot deze verplichtingen behoren onder meer geheimhouding, aansprakelijkheid, geschillenbeslechting, toepasselijk recht en dit artikel.

 

15. AANSPRAKELIJKHEID

15.1 Ingram Micro is jegens Klant uitsluitend aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst(en) en de daarmee samenhangende overeenkomsten. Deze aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot hetgeen is opgenomen in dit artikel.
15.2 Tenzij nakoming door Ingram Micro blijvend onmogelijk is, ontstaat aansprakelijkheid van Ingram Micro wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst(en) slechts indien Klant haar onverwijld Schriftelijk in gebreke stelt, waarbij haar een redelijke termijn voor nakoming wordt geboden en Ingram Micro ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Ingram Micro in de gelegenheid wordt gesteld daar adequaat op te reageren.
15.3 Indien en voor zover op Ingram Micro enige aansprakelijkheid rust, uit welken hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid voor de levering van:
(a) Diensten beperkt tot een bedrag gelijk aan het factuurbedrag dat voor de schadetoebrengende Dienst(en) in rekening is gebracht en - voor zover de schadetoebrengende Diensten zijn geleverd gedurende een aaneengesloten periode van twee (2) maanden - over twee (2) maanden voorafgaand aan de gebeurtenis waardoor de schade ontstond; en,
(b) Producten beperkt tot het factuurbedrag dat voor de betreffende Producten in rekening is gebracht. Een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt voor de toepassing van dit artikel als één gebeurtenis/schadegeval.
15.4 Indien Ingram Micro de uitvoering van de Overeenkomst(en) en de daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk heeft uitbesteed aan een derde partij en de aansprakelijkheid van de door Ingram Micro ingeschakelde derde voor de uitvoering van de werkzaamheden verdergaand is beperkt dan zoals opgenomen in dit artikel, dan is – in afwijking van het overige bepaalde in dit artikel – de aansprakelijkheid van Ingram Micro jegens Klant eveneens op die wijze beperkt.
15.5 Aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door nietleidinggevend personeel van Ingram Micro, indirecte schade, gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade, waaronder begrepen omzet- en winstderving, geleden verlies, verlies van marktaandeel, productiestagnatie, gedane investeringen, verworven goodwill, reputatieschade of aansprakelijkheid jegens derden, is uitdrukkelijk uitgesloten.
15.6 Ingram Micro is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die is veroorzaakt als gevolg van:
(a) het door Klant niet voldoen aan zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst(en) en/of de daarmee samenhangende overeenkomsten en/of de toepasselijke wet- en regelgeving. Dit betekent onder meer, maar niet uitsluitend, dat Ingram Micro nimmer aansprakelijk is voor schade van Klant die is ontstaan of ontstaat doordat Klant onjuiste of onvolledige informatie of gegevens (heeft) verstrekt, dan wel op andere wijze de op hem rustende informatie- en mededelingsplicht zoals bedoeld in deze Voorwaarden niet is nagekomen;
(b) een handelen of nalaten van Klant of door Klant ingeschakelde derden;
(c) het verlies van data tijdens het verrichten van de Prestatie(s). Klant dient zelf zorg te dragen voor een back-up van zijn data; en/of,
(d) de eis van Klant dat bepaalde werkzaamheden toch doorgang moeten vinden, tegen het uitdrukkelijke advies van Ingram Micro in.
15.7 Enigerlei beperking van aansprakelijkheid van Ingram Micro geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Ingram Micro.
15.8 Schadeclaims dienen binnen twee (2) maanden na het moment dat Klant de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze heeft kunnen ontdekken, Schriftelijk bij Ingram Micro te worden gemeld, op straffe van verval van iedere aanspraak op schadevergoeding.

 

16. VRIJWARING

Voor zover Klant enige op hem rustende verplichting uit hoofde van de Overeenkomst(en) en de daarmee samenhangende overeenkomsten en/of de toepasselijke weten regelgeving niet nakomt, is hij verplicht om Ingram Micro te vrijwaren voor alle schade die zij ten gevolge van het nietnakomen van die verplichting lijdt dan wel zal lijden voor zover Ingram Micro terzake door een derde wordt aangesproken.

 

17. OVERMACHT

17.1 Onder overmacht wordt in ieder geval – maar niet limitatief – verstaan: oorlog en daarmee vergelijkbare situaties, overheidsmaatregelen, werkstakingen, uitsluitingen, belemmeringen door derden, transportmoeilijkheden, door Partijen onvoorziene technische complicaties, brand, ontploffing, andere ernstige storingen in het bedrijf van Ingram Micro die niet voor risico van Ingram Micro komen, de omstandigheid dat Ingram Micro een prestatie van een derde (die van belang is in verband met de door Ingram Micro te leveren Prestatie(s)) niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt (zoals het niet naar behoren nakomen van verplichtingen door toeleveranciers en/of de gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden), elektriciteitsstoring en/of storing van internet, datanetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten.
17.2 Tijdens een situatie van overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Ingram Micro opgeschort. Indien de overmachtssituatie langer heeft voortgeduurd dan een aaneengesloten periode van één (1) maand, is Ingram Micro bevoegd de Overeenkomst en de daarmee samenhangende overeenkomsten te ontbinden zonder dat in dat geval een verplichting tot het vergoeden van schade bestaat.
17.3 Indien de overmachtssituatie langer heeft voortgeduurd dan een aaneengesloten periode van één (1) maand, is Klant uitsluitend bevoegd de Overeenkomst en de daarmee samenhangende overeenkomsten te ontbinden, indien: (i) Klant kan aantonen dat eerdere nakoming voor hem binnen zijn bedrijfsvoering van essentieel belang is, en (ii) de overmachtssituatie zich naar het laat aanzien niet alsnog binnen afzienbare tijd (te weten 60 kalenderdagen) zal eindigen. Ontbinding dient in dat geval Schriftelijk en uiterlijk binnen vijf (5) kalenderdagen na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn van één (1) maand, plaats te vinden.
17.4 Indien Ingram Micro bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde, dan wel het leverbare deel, afzonderlijk te factureren en is Klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

 

18. VERZEKERING

18.1 Klant is verplicht te allen tijde een toereikende verzekering te hebben afgesloten en in stand te houden bij een te goeder naam en faam bekend staande verzekeraar in verband met het deugdelijk verzekeren en verzekerd houden van alle Zaken die in het kader van de te verlenen Prestatie(s) ter beschikking worden gesteld aan Ingram Micro (waaronder maar niet beperkt tot een toereikende verzekering voor brand, diefstal, verlies, vermissing etc.). In dit kader zal Klant voldoen aan alle op hem rustende verplichtingen zoals tijdige en volledige premiebetaling. Klant zal op eerste verzoek van Ingram Micro binnen vijf (5) werkdagen een kopie van de dan geldende polis verstrekken.
18.2 In het verlengde van het vorige lid van dit artikel geldt dat op Ingram Micro bij het verlenen van de Prestatie(s) nimmer enige verplichting rust om zorg te dragen voor verzekering van de Zaken.
18.3 In geval van schade aan of verlies van Zaken door brand of voor enige andere oorzaak, dan zal Ingram Micro – tegen vergoeding van alle daarmee gemoeide kosten – alle in redelijkheid gewenste medewerking verlenen die nodig is voor de vaststelling van de schade of het verlies.

 

19. INTELLECTUELE EN INDUSTRIELE EIGENDOM

19.1 Ingram Micro blijft rechthebbende op alle afbeeldingen, tekeningen, berekeningen, toelichtingen, monsters, schema's, modellen, advies of andere documentatie of materialen die bij door Ingram Micro gedane aanbiedingen of met Ingram Micro gesloten Overeenkomst(en) en de daarmee samenhangende overeenkomsten door haar aan Klant ter beschikking zijn gesteld of aan hem zijn verstrekt. Voornoemde afbeeldingen, tekeningen, berekeningen etc. dienen op eerste verzoek aan Ingram Micro te worden geretourneerd.
19.2 De intellectuele eigendomsrechten op de Prestaties rusten bij Ingram Micro, haar licentiegevers of toeleveranciers. Alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan tijdens, of voortvloeien uit, de uitvoering van de Overeenkomst(en) en de daarmee samenhangende overeenkomsten door Ingram Micro, rusten uitsluitend bij c.q. komen uitsluitend toe aan Ingram Micro of haar licentiegevers. Onder de voorwaarde dat Klant aan al haar (betalings)verplichtingen onder de Overeenkomst(en) heeft voldaan, verstrekt Ingram Micro aan Klant een opzegbare, niet-overdraagbare, niet-exclusieve, niet-verpandbare en niet- sub-licentieerbare licentie om gebruik te maken van het resultaat van de Prestaties ten behoeve van haar eigen onderneming, overeenkomstig de bepalingen uit de Overeenkomst.
19.3 Tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit, is het Klant niet toegestaan om de Prestaties, zonder schriftelijke toestemming van Ingram Micro, op welke wijze dan ook, te reproduceren, te verspreiden, te exploiteren, te verpanden of op welke andere wijze dan ook aan derden te verstrekken. Klant zal geen aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter, de auteursrechten, merken, handelsnamen of enig ander recht van intellectuele eigendom van de Producten (laten) verwijderen of (laten) wijzigen.
19.4 Indien Ingram Micro voor het leveren van de Prestaties, bijvoorbeeld Configuratie- en/of Installatiediensten, op verzoek van de Klant gebruik dient te maken van logo’s, afbeeldingen of anderszins waarop intellectuele eigendomsrechten rusten van de Klant of diens licentiegevers, dan verstrekt Klant aan Ingram Micro, gelijk Ingram Micro aanvaardt, kosteloos een wereldwijde, niet-exclusieve en sublicentieerbare licentie om de aangeleverde intellectuele eigendomsrechten te gebruiken voor uitvoering van de Overeenkomst(en) en de daarmee samenhangende overeenkomsten. Klant garandeert dat de hiervoor bedoelde intellectuele eigendomsrechten geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden en vrijwaart Ingram Micro voor alle aanspraken van eventuele derden inzake de (vermeende inbreuk op) intellectuele eigendomsrechten van die derden in verband met intellectuele eigendomsrechten van Klant.
19.5 Indien Klant bekend raakt met of een (dreigende) vordering ontvangt met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten van Ingram Micro, dan is Klant gehouden om Ingram Micro hiervan onmiddellijk Schriftelijk op de hoogte te brengen en alle informatie te verstrekken. Klant heeft geen bevoegdheid om onderhandelingen aan te gaan of om een schikking met de betreffende partij te treffen. Klant is dienaangaande verplicht om alle instructies van Ingram Micro op te volgen. Klant zal alle medewerking aan Ingram Micro verlenen in eventuele procedures of onderhandelingen met derden. Klant zal zich onthouden van het doen van enige erkenning, verklaring of het verrichten van handelingen die de intellectuele eigendomsrechten van Ingram Micro kunnen schaden.
19.6 Ingram Micro is niet gehouden om Klant op welke wijze dan ook bij te staan of te ondersteunen in geval van een (dreigende) aanspraak, vordering of procedures door een of meerdere derden die betrekking hebben op een eventuele inbreuk van de Producten of Prestaties op de intellectuele eigendomsrechten van die derde(n). Evenmin zal Ingram Micro aan Klant dienaangaande een vrijwaring verstrekken of op enigerlei wijze Klant schadeloos stellen. Het vorenstaande leidt slechts uitzondering voor zover de betreffende licentiegever of toeleverancier van Ingram Micro dergelijke bijstand, ondersteuning of schadeloosstelling biedt en met dien verstande dat Ingram Micro nooit gehouden is meer te bieden dan hetgeen de licentiegever of toeleverancier biedt.
19.7 Klant staat er voor in dat de Zaken geen inbreuk maken op enigerlei aan één of meer derden toekomende intellectuele of industriële eigendomsrechten.
19.8 Tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen, is Klant niet gerechtigd om de merken, (handels)namen of logo's van Ingram Micro op welke wijze dan ook te gebruiken.

 

20. INFORMATIE- EN MEDEWERKINGSPLICHT

20.1 Klant verplicht zich om aan Ingram Micro alle noodzakelijke gegevens te verstrekken en alle medewerking te verlenen die noodzakelijk is voor Ingram Micro om de Overeenkomst(en) en de daarmee samenhangende overeenkomsten op behoorlijke wijze uit te (kunnen) voeren. Klant dient zich te onthouden van gedragingen die het voor Ingram Micro onmogelijk maken om de Overeenkomst(en) en de daarmee samenhangende overeenkomsten naar behoren uit te voeren.
20.2 Klant is gehouden om Ingram Micro onverwijld Schriftelijk te informeren over feiten en omstandigheden waarmee zij bekend raakt voorafgaande aan of tijdens de uitvoering van de Overeenkomst(en) en die van belang (kunnen) zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst(en). 20.3 Klant vrijwaart Ingram Micro voor alle aanspraken van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens Klant verstrekte informatie.

 

21. INFORMATIEBEVEILIGING EN BACK-UPS

Klant is verantwoordelijk voor het op adequate wijze beveiligen van informatie en het maken van back-ups of het archiveren van gegevens voorafgaand aan het ter beschikking stellen van (ICT-)apparatuur, gegevens, informatiedragers of welke informatie dan ook aan Ingram Micro. Klant erkent en gaat ermee akkoord dat Ingram Micro niet verantwoordelijk is voor de informatiebeveiliging en/of het maken van back-ups of archiveren van gegevens die op de (ICT-)apparatuur of informatiedragers zijn opgeslagen en dat Ingram Micro niet aansprakelijk is voor gegevensverlies c.q. verlies van data.

 

22. HANDELSSANCTIES

22.1 Klant dient te allen tijde te handelen in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van import, export en economische sancties, inclusief maar niet beperkt tot die van de Verenigde Naties, de Europese Unie, de Verenigde Staten en OFAC, die de im- / export of misbruik van (bepaalde) producten en technologieën voor bepaalde landen, evenals transacties tegen bepaalde entiteiten en individuen verbieden.
22.2 Lijsten van entiteiten en personen die onderworpen zijn aan economische sancties en welke van tijd tot tijd worden bijgewerkt, zijn opgenomen in OFAC's lijst van speciaal aangewezen onderdanen en geblokkeerde personen die via internet te raadplegen is (ten tijde van de het opstellen van deze Voorwaarden via de link: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/sdn-list/pages/default.aspx). Het is de verantwoordelijkheid van Klant om op de hoogte te blijven van gesanctioneerde partijen en te zorgen voor naleving van de bedoelde sanctiewetgeving.
22.3 Klant is verantwoordelijk voor het opleggen van alle beperkingen aan derden in geval van de import van producten of het afnemen van diensten van derden of de (weder)export of overdracht van producten of het verlenen van diensten aan derden. Klant neemt alle maatregelen die in dit verband redelijkerwijs nodig kunnen zijn om ervoor te zorgen dat Klant (en eventueel door hem ingeschakelde derden) in overeenstemming handelt (c.q. handelen) met de bedoelde sanctiewetgeving en Klant zal op eerste verzoek alle daarover verzochte informatie verstrekken aan Ingram Micro (inclusief de namen van eventuele betrokken derden). Klant zal Ingram Micro vrijwaren van alle directe en indirecte schade en andere vormen van aansprakelijkheid die kunnen voortvloeien uit claims als gevolg van het feit dat Klant of de door hem ingeschakelde derden niet voldoen met de bepalingen van dit artikel.
22.4 Ingram Micro zal screenen of transacties uit hoofde van de Overeenkomst(en) voldoen aan de Internationale sanctiewetgeving, waaronder Europese en Amerikaanse sanctiewetgeving. In het geval dat een transactie niet voldoet aan de sanctiewetgeving, zal Ingram Micro de transactie niet uitvoeren en zal zij Klant daarover Schriftelijk informeren. Ingram Micro is in dit kader gerechtigd om tevens persoonsgegevens van Klanten te verwerken om de hiervoor bedoelde screening te kunnen uitvoeren. Ingram Micro is gerechtigd om de (resultaten van de) screening (en de in dat kader verwerkte persoonsgegevens van Klant en/of zijn personeel en/of door hem ingeschakelde derden) te delen met aan haar gelieerde ondernemingen. In het geval dat Ingram Micro of haar gelieerde ondernemingen zich gehouden ziet om met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst(en) en de toepasselijke sanctiewetgeving persoonsgegevens bekend te maken aan de relevante autoriteiten binnen en/of buiten de EER, zal Ingram Micro Klant hiervan Schriftelijk op de hoogte brengen, tenzij dit in strijd is met de wet of niet is toegestaan op basis van een besluit van een bevoegde overheidsinstantie.
22.5 Klant is verplicht alle toepasselijke wet- en regelgeving na te leven alsmede te handelen overeenkomstig de beginselen van de Global Compact van de Verenigde Naties, evenals de gedragscode van Ingram Micro. Een exemplaar van de gedragscode van Ingram Micro is beschikbaar op www.ingrammicro.com en wordt op verzoek toegezonden. Klant is verplicht de toepasselijke wet- en regelgeving inzake omkoping en corruptie (bijvoorbeeld de Amerikaanse Foreign Corrupt Practices Act, UK Bribery Act) na te leven. Klant zal zich niet schuldig maken aan een directe of indirecte betaling, aanbod om te betalen, of machtiging om te betalen, geld, geschenk, belofte om te geven of autorisatie van het geven van iets van waarde aan een overheidsfunctionaris of politicus, of de directe familie van een dergelijke functionaris of politicus, met als doel het beïnvloeden van handelingen of beslissingen van de overheid of een dergelijke persoon om, direct of indirect, Klant of Ingram Micro te helpen bij het verkrijgen of behouden van zaken, of het verkrijgen van een ongepast voordeel. De verbintenis van Klant om te voldoen aan de weten regelgeving inzake omkoping en corruptie zal zich ook uitstrekken tot de transacties van Klant met nietoverheidsorganen, inclusief maar niet beperkt tot, Ingram Micro en haar leveranciers, en de klanten van Klant en andere commerciële partijen.

 

23. GEHEIMHOUDING

Alle informatie in welke vorm dan ook, die Partijen in verband met aanvragen van Klant, aanbiedingen van Ingram Micro (waaronder mede begrepen offertes) en (de totstandkoming van) de Overeenkomst(en) uitwisselen of al hebben uitgewisseld, waarin zij elkaar over en weer inzage verstrekken of hebben verstrekt of waarmee zij worden dan wel zijn geconfronteerd, wordt door Partijen als vertrouwelijk aangemerkt. Partijen zullen deze vertrouwelijke informatie – ook na beëindiging van de relatie – niet gebruiken, kopiëren of opslaan voor een ander doel dan waarvoor deze aan hen is verstrekt. Het staat Partijen niet vrij om de vertrouwelijke informatie op een of andere wijze aan derden te verstrekken, tenzij zij daartoe Schriftelijke toestemming van de ander hebben gekregen.

 

24. RESTBEPALINGEN

24.1 Klant is niet bevoegd tot verrekening van een al dan niet opeisbare verplichting zijnerzijds met een verplichting van Ingram Micro jegens Klant.
24.2 Ieder der Partijen is gehouden om in overeenstemming te handelen met de op de Overeenkomst(en) en alle verbintenissen die daarmee verband houden of daaruit voortvloeien, toepasselijke wet- en regelgeving.
24.3 Alle rechtsvorderingen van Klant op Ingram Micro op grond van de Overeenkomst(en) en de daarmee samenhangende overeenkomsten en/of de wet verjaren na verloop van één (1) jaar nadat de verjaringstermijn overeenkomstig de wettelijke regels is aangevangen.
24.4 Ingram Micro is bevoegd wijzigingen aan te brengen in deze Voorwaarden. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Ingram Micro zal de gewijzigde Voorwaarden voorafgaand aan de inwerkingtreding aan Klant doen toekomen. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld, treden wijzigingen jegens Klant in werking, zodra hem de wijziging is medegedeeld of kenbaar geworden.
24.5 Tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen, mag en kan Klant haar rechten en/of verplichtingen uit een met Ingram Micro gesloten Overeenkomst niet aan derden overdragen of bezwaren. Deze bepaling heeft verbintenisrechtelijke en goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW.
24.6 Ingram Micro is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de tussen haar en Klant gesloten Overeenkomsten over te dragen aan een andere, al dan niet aan Ingram Micro gelieerde (rechts)persoon, als gevolg van welke overdracht Ingram Micro uit haar verplichtingen jegens Klant zal zijn ontslagen. Ingram Micro zal Klant Schriftelijk van de overdracht in kennis stellen. Klant stemt reeds nu voor alsdan in met een dergelijke overdracht.
24.7 Indien enige bepaling van deze Voorwaarden nietig is dan wel vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Partijen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.

 

25. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

25.1 Op de aanvragen, aanbiedingen, Opdrachten en Overeenkomsten en de uitvoering daarvan, en deze Voorwaarden zelf, is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag (Convention on International Sales of Goods 1980).
25.2 Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de Overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, of de Voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zullen in eerste instantie worden beslecht door Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.

 

B: Specifieke bepalingen van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens

26. WERKINGSSFEER

Naast de bepalingen zoals omschreven onder A van deze Voorwaarden, zijn deze bepalingen onder B van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot alle aanvragen van Klant, aanbiedingen van Ingram Micro (waaronder mede begrepen offertes) en Overeenkomsten en de daarmee samenhangende overeenkomsten.

 

27. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

27.1 Ingram Micro zal in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst Persoonsgegevens verwerken. Dat kan gaan om gegevens van de contactpersonen bij Klant of gegevens van afnemers van Klant, zoals naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer. Deze gegevens kunnen door Klant aan Ingram Micro zijn verstrekt of door Ingram Micro zelf zijn verkregen. Indien Klant Persoonsgegevens verstrekt aan Ingram Micro geldt Klant daarvoor altijd als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. Indien Ingram Micro Persoonsgegevens verwerkt in opdracht van Klant en geen zeggenschap heeft over die verwerking geldt Ingram Micro als verwerker in de zin van de AVG. In dat geval geldt tussen Partijen de verwerkersovereenkomst zoals hierna is opgenomen. Voor zover Ingram Micro Persoonsgegevens verwerkt in het kader van de door haar te verlenen en/of verleende Prestaties voor Klant waarbij Ingram Micro zelf zeggenschap heeft over het doel van de verwerking geldt Ingram Micro ten aanzien van die verwerkingen als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG.
27.2 Partijen zullen de Persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving, waaronder de AVG en de geldende uitvoeringswetten, verwerken. Klant staat ervoor in dat zij gerechtigd is om de Persoonsgegevens te verstrekken aan Ingram Micro en door Ingram Micro te laten verwerken. Partijen houden de Persoonsgegevens geheim en zullen de benodigde maatregelen treffen om geheimhouding van de Persoonsgegevens te waarborgen.

 

28. GEZAMENLIJKE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKEN

28.1 Voor de verwerkingen waarvoor Partijen beschouwd worden als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken in de zin van de AVG komen zij in overeenstemming met art. 26 AVG de volgende regeling overeen:
(a) Klant is verantwoordelijk voor alle eigen verwerkingen van de Persoonsgegevens tot en met de verstrekking van de Persoonsgegevens aan Ingram Micro. Klant is tevens verantwoordelijk voor de verwerkingen van Persoonsgegevens door Ingram Micro, die op grond van een instructie van Klant worden verricht. Daaronder valt het door Ingram Micro verstrekken van Persoonsgegevens aan derden op instructie van Klant of op instructie van een door Klant aangewezen partij. Ingram Micro is uitsluitend verantwoordelijk voor de verwerkingen die zij voor eigen doeleinden verricht.
(b) Klant zal de Betrokkenen informeren over de verwerking van hun Persoonsgegevens conform artikel 13 en 14 AVG. Klant zal het voor Betrokkenen relevante deel van deze bepaling aan Betrokkenen bekend maken. Zo zal Klant de Betrokkenen in ieder geval informeren over de verstrekking van Persoonsgegevens aan Ingram Micro in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst(en) en dat Betrokkenen met hun vragen en verzoeken terecht kunnen bij Klant.
(c) Indien en voor zover Ingram Micro Persoonsgegevens verwerkt voor eigen doeleinden zal Ingram Micro de Betrokkenen informeren via haar privacyverklaring op de betreffende website.
(d) Indien Ingram Micro een verzoek of een bezwaar van een Betrokkene ontvangt, waaronder een verzoek om informatie, inzage, rectificatie, gegevenswissing, verwerkingsbeperking of overdracht van de persoonsgegevens met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst(en) zal Ingram Micro dat verzoek doorsturen naar Klant. Ingram Micro zal daar Betrokkene over informeren. Klant zal deze verzoeken conform de geldende privacyregeling behandelen. Klant zal Ingram Micro informeren over de afhandeling van het verzoek. Indien nodig zal Ingram Micro de benodigde medewerking verschaffen om aan het verzoek te voldoen tegen vergoeding van de gemaakte kosten. Uitsluitend indien Ingram Micro een hiervoor genoemd verzoek ontvangt met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens voor eigen doeleinden zal Ingram Micro deze conform de geldende privacyregelgeving zelf behandelen.
(e) Indien Klant een in dit artikel onder (d) genoemd verzoek van een Betrokkene ontvangt, dan wel een klacht over de verwerking van Persoonsgegevens waar tevens Ingram Micro is betrokken, zal Klant Ingram Micro daarover onmiddellijk informeren. Partijen zullen in overleg treden over de wijze van afhandeling van het verzoek of de klacht.
(f) Klant zal onmiddellijk Ingram Micro informeren indien zij een Beveiligingsincident ontdekt waarbij Ingram Micro is betrokken. Klant zal voorafgaand aan het verrichten van een melding over dat Beveiligingsincident aan de bevoegde autoriteit en/of het informeren daarover van de Betrokkene(n) met Ingram Micro in overleg treden over de informatie die wordt verstrekt aan de bevoegde autoriteit of aan Betrokkene(n).
(g) In geval van enig onderzoek van een toezichthouder of enige aanleiding die zou kunnen duiden op een voornemen van een toezichthouder tot het instellen van een onderzoek of het opleggen van een sanctie met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens op grond van de Overeenkomst(en), zullen Partijen elkaar onmiddellijk op de hoogte brengen.

 

29. VERWERKERSOVEREENKOMST

9.1 Met betrekking tot de verwerkingen waarvoor Ingram Micro optreedt als verwerker en Klant als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG komen zij in overeenstemming met art. 28 AVG de volgende afspraken overeen:
(a) Ingram Micro zal de Persoonsgegevens verwerken op basis van de Schriftelijke instructies van Klant in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst(en) of in verband met een wettelijke verplichting voor Ingram Micro of een aan Ingram Micro gelieerde (rechts)personen.
(b) Ingram Micro houdt de Persoonsgegevens geheim en zal de verplichting tot geheimhouding tevens opleggen aan haar personeel en de door haar ingeschakelde personen. Ingram Micro zal de Persoonsgegevens alleen aan een Derde verstrekken indien dat nodig is in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst(en) voor Klant of wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting voor Ingram Micro of een aan Ingram Micro gelieerde onderneming.
(c) Ingram Micro zal in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving technische en organisatorische maatregelen treffen, in stand houden en zo nodig aanpassen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. Ingram Micro zal bij het treffen van beveiligingsmaatregelen rekening houden met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook met de aard, de omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico's voor de rechten en vrijheden van personen.
(d) Ingram Micro informeert Klant zonder onredelijke vertraging nadat Ingram Micro kennis heeft genomen van een Beveiligingsincident met betrekking tot de verwerking van de Persoonsgegevens. In geval van een Beveiligingsincident zal Ingram Micro alle redelijke maatregelen treffen om de gevolgen van het incident te beperken. Ingram Micro zal alle medewerking verlenen aan Klant om aan haar meldplicht datalekken en haar eventuele plicht tot het informeren van Betrokkenen te kunnen voldoen.
(e) In geval een Beveiligingsincident bij Ingram Micro leidt tot een meldplicht of een informatieplicht voor Klant, zal Klant de melding of de informatieverstrekking in overleg met Ingram Micro verrichten. Partijen zullen in goed overleg afspraken maken over de verdeling van de kosten die daarmee zijn gemoeid.
(f) Indien Ingram Micro een verzoek of bezwaar van een Betrokkene ontvangt, zoals een verzoek om informatie, inzage, rectificatie, gegevenswissing, verwerkingsbeperking, overdracht van de Persoonsgegevens, stuurt Ingram Micro dat verzoek onmiddellijk door naar Klant. Ingram Micro verleent Klant alle redelijke medewerking om ervoor te zorgen dat Klant binnen de wettelijke termijnen kan voldoen aan de verplichtingen op grond van de geldende privacyregelgeving. De redelijke kosten voor deze medewerking zullen door Klant aan Ingram Micro worden vergoed.
(g) Ingram Micro zal Klant eveneens alle benodigde medewerking verlenen bij de nakoming van haar verplichtingen uit de geldende privacyregelgeving, waaronder bij het uitvoeren van een data protection impact assessment (DPIA) of een verplichte voorafgaande raadpleging. Klant zal de door Ingram Micro gemaakte kosten voor die medewerking vergoeden.
(h) Klant heeft het recht om maximaal één maal per jaar op eigen kosten door onafhankelijke deskundigen een audit te laten uitvoeren inzake de verwerking van Persoonsgegevens door Ingram Micro ter controle op de naleving van deze verwerkersovereenkomst. Ingram Micro zal alle redelijke medewerking verlenen aan een audit. Partijen kunnen overeenkomen dat de hiervoor bedoelde audit wordt vervangen door een Third Party Mededeling (TPM) vanuit Ingram Micro.
(i) Klant geeft Ingram Micro toestemming om de Persoonsgegevens te verwerken buiten de EER indien dat nodig is in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst(en). Daaronder valt het verwerken van de Persoonsgegevens via de door de gelieerde ondernemingen gebruikte systemen, waaronder door Ingram Micro Inc. in de Verenigde Staten.
(j) Klant geeft Ingram Micro toestemming om derde partijen in te schakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst(en) aan Klant en indien nodig aan deze partijen om Persoonsgegevens te verstrekken (Sub-Verwerkers). Op verzoek van Klant zal Ingram Micro gegevens verstrekken van de door Ingram Micro ingeschakelde partijen. Indien er wijzigingen optreden in de in te schakelen partijen zal Ingram Micro Klant daarover informeren. In dat geval heeft Klant het recht om vanwege gegronde redenen binnen veertien (14) werkdagen bezwaar te maken tegen deze wijziging.
(k) Ingram Micro zal met de door haar ingeschakelde Sub- Verwerkers een overeenkomst sluiten die in overeenstemming is met de geldende privacyregelgeving en deze verwerkersovereenkomst.
(l) Deze verwerkersovereenkomst eindigt van rechtswege bij beëindiging van de Overeenkomst van Ingram Micro aan Klant waarvoor Ingram Micro verwerker is. Ingram Micro zal bij beëindiging van de Overeenkomst(en) op verzoek van Klant en tegen vergoeding van de redelijke kosten de Persoonsgegevens in een gangbaar formaat ter beschikking stellen aan Klant. Indien overdracht niet gewenst is zal Ingram Micro de Persoonsgegevens vernietigen, tenzij een langere opslag wettelijk verplicht is.

 

30. CONTACT VOOR VRAGEN OF OPMERKINGEN

Klant kan eventuele vragen of opmerkingen over de verwerking van persoonsgegevens naar privacy@ingrammicro.com sturen.

 

C: Specifieke bepalingen van toepassing op de levering van Producten

1. WERKINGSSFEER

Naast de bepalingen zoals omschreven onder A van deze Voorwaarden, zijn op de levering van Producten de bepalingen onder C van deze Voorwaarden van toepassing. In het geval de bepalingen onder A en onder C onderling tegenstrijdige clausules zouden bevatten, prevaleren de bepalingen onder C.

 

2. LEVERING, RISICO EN TRANSPORT

2.1 Indien Klant de Producten niet op het moment van levering door Ingram Micro in ontvangst neemt, is Klant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is Ingram Micro gerechtigd de Producten voor rekening en risico van Klant op te slaan. Ingram Micro is bovendien gerechtigd deze Producten conform het bepaalde in artikel 6 onder module A van deze Voorwaarden aan Klant te factureren, terwijl Klant gehouden is tot betaling van de betreffende factuur over te gaan. Alle uit bovenstaande omstandigheden voortvloeiende kosten, waarin onder andere begrepen de kosten van opslag, komen voor rekening van Klant en zullen, evenals eerdergenoemde factuur, door Klant moeten worden voldaan alvorens Ingram Micro tot levering van de betreffende Producten gehouden kan worden. Het in dit lid bepaalde geldt onverminderd de overige aan Ingram Micro toekomende rechten.
2.2 Het transport van de Producten geschiedt voor rekening en risico van Klant, zelfs indien de vervoerder vordert dat op vrachtbrieven, vervoeradressen en dergelijke de clausule voorkomt dat alle vervoerschade voor rekening en risico van de afzender zijn. Het vorenstaande brengt mee dat alle transport- en verzekeringskosten ten laste van Klant komen. Tenzij anders Schriftelijk is overeengekomen, wordt de wijze van transport, verzending, verpakking et cetera door Ingram Micro bepaald.
2.3 Ingram Micro is gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties) die afzonderlijk gefactureerd kunnen worden. Klant is dan verplicht te betalen overeenkomstig het in artikel 6 onder module A van deze Voorwaarden vermelde.

 

3. LICENTIEVOORWAARDEN

3.1 Indien de intellectuele eigendomsrechten op de Producten rusten bij licentiegevers of toeleveranciers van Ingram Micro gelden uitsluitend de licentievoorwaarden, gebruiksvoorwaarden en/of productvoorwaarden van de betreffende licentiegever of toeleverancier. Klant zal de van toepassing zijnde (licentie)voorwaarden strikt naleven. Klant vrijwaart Ingram Micro tegen de gevolgen van eventuele aanspraken van rechthebbenden die betrekking hebben op het niet naleven door Klant van de geldende (licentie)voorwaarden.
3.2 Klant verkrijgt het recht op gebruik van de Producten onder de licentievoorwaarden van de betreffende licentiegever of toeleverancier. In geval van software strekt het gebruiksrecht van Klant of zijn eindgebruikers zich niet uit tot de broncode. De broncode van de software en bijbehorende technische documentatie worden niet aan Klant ter beschikking gesteld, tenzij Schriftelijk anders overeengekomen.
3.3 Klant heeft het recht om aan zijn eindgebruikers, voor zover dat noodzakelijk is voor de levering van de Producten, een opzegbare, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, nietverpandbare en niet- sub-licentieerbare sub-licentie te verlenen voor het gebruik van de Producten onder de toepasselijke licentievoorwaarden van de licentiegevers en/of toeleverancier(s) van Ingram Micro.
3.4 Klant zal zijn eindgebruikers altijd de toepasselijke (licentie)voorwaarden verstrekken en ervoor zorg dragen dat de eindgebruikers bekend zijn met het feit dat de Producten uitsluitend in overeenstemming met de betreffende (licentie)voorwaarden gebruikt mogen worden. Meer specifiek zorgt de Klant ervoor dat de eindgebruiker de (licentie)voorwaarden accepteert voordat het Product in gebruik kan worden genomen door de eindgebruiker.
3.5 Het is Klant niet toegestaan om het Product en meer specifiek de software en de daarbij behorende documentatie van Ingram Micro, haar licentiegevers en/of toeleverancier(s), te kopiëren of op andere wijze te verveelvoudigen, te dupliceren, uit te lenen of op andere wijze ter beschikking te stellen aan zijn eindgebruikers of derden, tenzij de toepasselijke (licentie)voorwaarden dat expliciet toestaan.

 

4. GARANTIE

4.1 Ingram Micro staat ervoor in dat op het moment van levering de Producten beantwoorden aan de overeengekomen aantallen en soorten en de ter zake toepasselijke productspecificaties zoals opgenomen in de Overeenkomst, een en ander met inachtneming van het onderstaande.
4.2 De garantie ten aanzien van de productspecificaties is beperkt tot de garantie die door fabrikant/toeleverancier(s) wordt verstrekt. Ingram Micro verstrekt aldus aan Klant nimmer een verdergaande garantie dan de door de fabrikant/toeleverancier (s) verstrekte garantie. Deze garantie heeft uitsluitend betrekking op substantiële gebreken ten aanzien van de Producten die normaal gebruik onmogelijk maken. Ingram Micro bepaalt – mede afhankelijk van de opstelling van de fabrikant/toeleverancier(s) – of de garantie wordt verstrekt via Ingram Micro dan wel rechtstreeks door de fabrikant/toeleverancier(s) aan Klant of zijn eindgebruiker.
4.3 De in dit artikel bedoelde garantie houdt in dat – uitsluitend naar keuze van Ingram Micro – ontbrekende Producten alsnog worden geleverd, gebrekkige Producten (of onderdelen daarvan) worden vervangen of gerepareerd (voor zover de Producten en/of onderdelen nog beschikbaar zijn bij de fabrikant/toeleverancier(s)), dan wel worden teruggenomen en de desbetreffende factuur wordt gecrediteerd, alsmede de kosten gerelateerd aan het terugzenden van de Producten te vergoeden. In geen geval is Ingram Micro gehouden tot enig verdere verplichting, waaronder vergoeding van andere kosten, schade en/of rente.
4.4 Elke aanspraak op garantie ten aanzien van de Producten door de Klant moet worden gemeld aan de Customer Service van Ingram Micro. Na kennisgeving van een dergelijke aanspraak zal Ingram Micro de Klant informeren wat de procedure van de fabrikant/toeleverancier(s)van de Producten is: 1) rechtstreeks met de Klant handelen (in welk geval de Klant rechtstreeks met de fabrikant/toeleverancier(s) zal moeten handelen); of 2) Ingram Micro zal de Klant een RMA-nummer verstrekken (in welk geval de Klant de zaken in hun originele ongemarkeerde verpakking aan Ingram Micro moet retourneren, samen met details over het RMA-nummer en de naam en het adres van de Klant. Indien Ingram Micro aan de Klant een RMA-nummer heeft gegeven, zal Ingram Micro geen vervangende zaken naar de Klant sturen totdat het oorspronkelijke Product aan Ingram Micro is geretourneerd. Klant is gehouden om alle aanwijzingen en instructies op te volgen. In de communicatie over de garantieclaim dient Klant te allen tijde het RMA-nummer te vermelden.
4.5 Documentatie (waaronder brochures), disclaimers, adviezen omtrent gebruik en hoedanigheid van de geleverde Producten, andere adviezen en begeleiding worden naar beste inzicht en vermogen opgesteld c.q. verstrekt door Ingram Micro. Ingram Micro garandeert niet dat de hieruit verkregen informatie juist en volledig is en is terzake op geen enkele wijze aansprakelijk jegens Klant.
4.6 Overige voorwaarden en garanties met betrekking tot de kwaliteit of de geschiktheid voor het voorgenomen gebruik van de Producten, afzonderlijk of samen met andere materialen, zijn eerst van toepassing indien die tussen Partijen Schriftelijk zijn overeengekomen.
4.7 Alle aanspraken op de garantie vervallen wanneer Klant, zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Ingram Micro, de geleverde Producten (heeft) bewerkt of verwerkt of daarin wijzigingen aanbrengt dan wel de geleverde Producten niet in overeenstemming met de gebruiksinstructies, dan wel op onoordeelkundige wijze, gebruikt of laat gebruiken.

 

5. GEBRUIK DOOR KLANT/VRIJWARING

5.1 Klant is verplicht om:
(a) de Producten uitsluitend te verhandelen in de van Ingram Micro afkomstige originele verpakkingen. Klant is niet bevoegd de hoedanigheid van de verpakkingen van de door hem met het oog op doorverkoop van Ingram Micro afgenomen Producten in welk opzicht dan ook te wijzigen;
(b) alle door Ingram Micro verstrekte Schriftelijke en/of mondelinge aanwijzingen betreffende gebruik, bescherming van kwaliteit en houdbaarheid van de Producten op te volgen;
(c) de hiervoor bedoelde aanwijzingen tijdig aan zijn eventuele Klanten/afnemers door te geven;
(d) het gebruik c.q. doorverkoop en levering van de Producten aan een derde terstond te staken en Ingram Micro onverwijld te waarschuwen indien er twijfel bestaat omtrent kwaliteit en deugdelijkheid van de bij hem aanwezige Producten;
(e) de door Ingram Micro aangewezen inspecteurs in de gelegenheid te stellen de bij hem aanwezige Producten te controleren in de hierboven beschreven gevallen en in het algemeen, teneinde na te gaan of de in dit artikel genoemde verplichtingen behoorlijk worden nagekomen;
(f) Ingram Micro onverwijld op de hoogte te stellen van klachten of opmerkingen (waaronder, maar niet beperkt tot klachten of opmerkingen van klanten/afnemers) met betrekking tot de Producten en terzake een deugdelijke klachtenregistratieprocedure te onderhouden; en,
(g) Op eerste verzoek aan Ingram Micro een opgave te verstrekken van derden aan wie hij de Producten heeft doorgeleverd en inzage te geven in de betreffende verkoopcontracten.
5.2 Klant is gehouden om bij doorlevering van Producten aan een derde (niet zijnde consumenten), de in dit artikel en artikel 7 (recall) van onderhavige module beschreven verplichtingen en verboden, voor zover van toepassing, ten behoeve van Ingram Micro aan deze derde op te leggen en daarbij ten gunste van Ingram Micro een boete als beschreven in het volgende lid te bedingen, voor iedere overtreding. De verplichtingen van dit artikel en artikel 7 (recall) onder deze module zullen bij wijze van kettingbeding worden opgelegd door Klant.
5.3 Bij iedere overtreding van de bepalingen in dit artikel, zal Klant een direct opeisbare boete aan Ingram Micro verschuldigd worden van € 1.000 per overtreding en € 500 per dag of dagdeel dat de overtreding voortduurt. Ingram Micro heeft het recht volledige schadevergoeding te vorderen indien de schade boven het bedrag van de boete uitgaat.
5.4 Klant vrijwaart Ingram Micro tegen de gevolgen van eventuele claims en vorderingen van derden, die voortvloeien uit het niet nakomen door Klant van zijn in dit artikel genoemde verplichtingen.

 

6. RECLAMES

6.1 Klant is verplicht terstond op bij inontvangstneming van de Producten, het aantal en de soorten Producten, alsmede de verpakking, op eventuele onjuistheden, tekortkomingen en/of beschadigingen te controleren, en tevens te controleren of de Producten gebreken en/of beschadigingen vertonen.
6.2 Klachten omtrent aantallen, soorten en de verpakking van de Producten dienen door Klant direct op het vervoersdocument of de afleveringsbon te worden vermeld, op straffe van verval van het recht hierover te klagen. Klachten betreffende zichtbare gebreken aan de Producten en/of verpakking dienen zo spoedig mogelijk en Schriftelijk te geschieden, doch in ieder geval binnen acht (8) werkdagen na ontvangst van de Producten onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten, alsmede het factuurnummer (of bij het ontbreken daarvan de verzendnota of orderbevestiging), bij gebreke waarvan Klant geacht wordt de Producten te hebben geaccepteerd.
6.3 Ingebruikneming van de Producten en/of doorverkoop geldt als acceptatie door Klant.
6.4 Het bepaalde in de leden 2 en 3 laat de rechten van Klant ingeval van verborgen gebreken onverlet. Klant is verplicht verborgen gebreken binnen vijf (5) werkdagen nadat deze zijn vastgesteld of in redelijkheid hadden kunnen worden vastgesteld, Schriftelijk bij Ingram Micro te melden, maar in geen geval later dan zes (6) maanden na ontvangst van de Producten.
6.5 In geval van een klacht is Klant verplicht de Producten waarover hij klaagt ter beschikking van Ingram Micro te houden voor nader onderzoek. Klant is bovendien verplicht ook anderszins zijn medewerking aan een eventueel onderzoek naar de Producten door Ingram Micro te verlenen.
6.6 Een klacht geeft Klant niet het recht zijn (betalings)verplichtingen jegens Ingram Micro op te schorten en/of zich op verrekening te beroepen.
6.7 Retournering van de Producten is slechts toegestaan binnen 8 werkdagen na aankoop en na voorafgaande Schriftelijke toestemming van Ingram Micro, onder nader door Ingram Micro te bepalen voorwaarden, onder meer omtrent de kosten en de wijze van retournering Bij retournering zonder toestemming van Ingram Micro geschiedt verzending, alsmede opslag, van de Producten voor rekening en risico van Klant.
6.8 Indien Ingram Micro een retouraanvraag betreffende de Producten honoreert, dan verstrekt Ingram Micro aan Klant een zogenoemd RMA-nummer. Klant dient er vervolgens voor te zorgdragen dat de Producten in hun originele ongemarkeerde verpakking aan Ingram Micro – binnen acht (8) werkdagen nadat het RMA-nummer is verstrekt – zijn geretourneerd door deze af te (doen) leveren bij het door Ingram Micro opgegeven distributiecentrum. Bij de retournering van de Producten dient het RMA-nummer duidelijk te zijn vermeld op de (verpakkings-) documenten.

 

7. RECALL

Klant is verplicht om Ingram Micro te assisteren bij de uitvoering van een eventuele recall. Indien Ingram Micro een recall met betrekking tot een Product uitvoert, zal Klant de betreffende Producten, voor zover bij hem voorhanden, prompt aan Ingram Micro retourneren en alle aanwijzingen en instructies dienaangaande van Ingram Micro opvolgen. Ingram Micro zal alsdan Klant crediteren voor het factuurbedrag van de geretourneerde Producten, alsmede de kosten gerelateerd aan het terugzenden van deze Producten vergoeden.

 

8. AANVULLENDE VOORWAARDEN

In aanvulling op deze Voorwaarden kunnen voor (de (ver)koop van) bepaalde Producten aanvullende voorwaarden van toepassing zijn zoals deze worden voorgeschreven door de (toe)leverancier(s) van Ingram Micro. Indien dat het geval is, dan zal Ingram Micro en/of (toe)leverancier Klant in kennis stellen van (de toepasselijkheid van) deze aanvullende voorwaarden. De hiervoor bedoelde aanvullende voorwaarden vormen integraal onderdeel van de tussen Ingram Micro en Klant gemaakte afspraken en kunnen onder meer betrekking hebben op bijzondere project- en/of actievoorwaarden met betrekking tot de verkoop van de Producten door Klant aan eindgebruikers. In geval van niet-naleving door Klant van de toepasselijke aanvullende voorwaarden is Klant aansprakelijk voor alle door Ingram Micro dientengevolge geleden en te lijden schade, waaronder de door Ingram Micro geleden c.q. te lijden schade als gevolg van eventuele claims van haar (toe)leveranciers terzake naleving van de toepasselijke voorwaarden.

 

D: Specifieke bepalingen van toepassing op de levering van Warehousing

1. WERKINGSSFEER

Naast de bepalingen zoals omschreven onder A van deze Voorwaarden, zijn op de levering van Warehousing de bepalingen onder D van deze Voorwaarden van toepassing. In het geval de bepalingen onder A en onder D onderling tegenstrijdige clausules zouden bevatten, prevaleren de bepalingen onder D.

 

2. EIGENDOM VAN DE ZAKEN

Klant is eigenaar van de Zaken en staat ervoor in dat hij bevoegd is tot de opdracht tot het verrichten van Warehousing aan Ingram Micro te verstrekken.

 

3. VERSTREKKEN VAN INLICHTINGEN EN VOORAANMELDING

3.1 Klant is gehouden om Ingram Micro tijdig Schriftelijk alle juiste en volledige informatie met betrekking tot de Zaken (zoals aard, gewicht, omvang, waarde, colli en alle andere bijzonderheden etc.) te verstrekken, alsmede Ingram Micro te informeren indien er voor de opslag, bewaring en/of behandeling van de Zaken bijzondere voorschriften gelden, alsmede alle andere informatie te verstrekken waarvan Klant weet of behoort te weten dat die voor Ingram Micro van belang is of kan zijn.
3.2 Klant is gehouden om Ingram Micro tijdig Schriftelijk te informeren welke Zaken in welke hoeveelheid en op welk tijdstip door hem zullen worden aangeboden aan Ingram Micro voor het uitvoeren van de Warehousing.
3.3 Indien Klant zich niet aan enige verplichting zoals bedoeld in dit artikel houdt dan is Klant aansprakelijk voor alle kosten en overige schade van Ingram Micro (zoals maar niet beperkt tot het inschakelen van personeel, derden en/of het beschikbaar houden of inhuren van materieel).

 

4. HET AANLEVEREN EN DE TOESTAND VAN DE ZAKEN

4.1 Tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen, is Klant gehouden om de Zaken op de overeengekomen plaats, tijd en wijze en vergezeld van de door Ingram Micro vereiste en de krachtens de wet vereiste documenten ter beschikking van Ingram Micro te stellen. Voorts dienen de aangeboden Zaken door Klant voldoende aangeduid te zijn door middel van etiketten of stickers met de navolgende informatie (voor zover van toepassing): afzender, bestemming, collinummer en aantal colli, klant- en referentienummer.
4.2 De Zaken dienen door Klant aangeleverd te worden in goede staat en – indien van toepassing – deugdelijk en zorgvuldig te zijn verpakt. Als een Zaak zich bij aankomst bij Ingram Micro in een beschadigde of gebrekkige toestand bevindt die uitwendig zichtbaar is, dan is Ingram Micro gerechtigd om de Zaak te weigeren en alle daarmee gemoeide kosten en overige schade direct op Klant te verhalen. Ingram Micro zal Klant hierover onverwijld Schriftelijk informeren.
4.3 Klant staat in voor de ter beschikking gestelde Zaken. Klant staat er daarbij tevens voor in dat de door haar ter opslag aangeboden Zaken geen (afval)stoffen betreffen die zijn verboden althans die Ingram Micro niet mag accepteren op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving dan wel betreffen: gevaarlijke stoffen, giftige stoffen, zelfontbrandbare stoffen, licht ontvlambare stoffen, ontplofbare stoffen, carcinogene stoffen, pathologisch afval, klein chemisch afval of de volgende groepen materialen: etsen, stoffen, bijtende stoffen, radioactieve materialen, ioniserende materialen, organische vetten, (gecomprimeerde) gassen, vloeibare bitumineuze stoffen en aardolieproducten, ziekenhuisafval, inktafval (anders dan inktpatronen in/van elektrische apparaten) en/of andere door Ingram Micro als zodanig aangewezen verboden afvalstoffen of probleemstoffen.
4.4 Voor zover Ingram Micro op enig moment bekend wordt dat de in ontvangst genomen Zaken ondanks het bepaalde in artikel 4.3 van deze module verboden, gevaarlijke of niettoelaatbare zaken bevatten, dan is Ingram Micro gerechtigd om deze Zaken onmiddellijk te (doen) verwijderen, te (doen) vernietigen dan wel op andere wijze onschadelijk te maken dan wel Klant te sommeren om de Zaken per direct te op te halen en terug te nemen. Klant is in dat geval aansprakelijk voor alle daarmee gemoeide kosten en overige schade. De hiervoor genoemde maatregelen kunnen door Ingram Micro worden getroffen ongeacht of de bedoelde Zaken onmiddellijk een dreigend gevaar opleveren. Klant zal alle in redelijkheid door Ingram Micro gewenste medewerking verlenen. Bovendien is Klant volledig aansprakelijk voor alle door Ingram Micro als gevolg van overtreding van het bepaalde in artikel 4.3 van deze module geleden en te lijden schade.

 

5. REGISTRATIE

Na inontvangstneming van de Zaken op de overeengekomen plaats, tijd en wijze controleert Ingram Micro de Zaken aan de hand van de vooraanmelding. Indien zich daarin afwijkingen voordoen dan zal Ingram Micro dat doorgeven aan Klant en als zodanig doorvoeren in het (digitale) systeem. Voor de bepaling welke Zaken ter opslag bij Ingram Micro zijn aangeboden, is de registratie door Ingram Micro van de in ontvangst genomen Zaken bepalend. De door Ingram Micro bijgehouden registratie in het digitale voorraadsysteem is eveneens bepalend voor het vaststellen van de nadien aanwezige Zaken en doorgevoerde mutaties, bijvoorbeeld als gevolg van het op verzoek van Klant uit de opslag halen van de Zaken.

 

6. WERKTIJDEN

De Zaken dienen door Klant of door hem ingeschakelde derden te worden aangeboden (en opgehaald) tijdens de voor het personeel van Ingram Micro of door haar ingeschakelde derden gebruikelijke werktijden op de daartoe overeengekomen locatie. Indien door Klant wordt verlangd dat werkzaamheden buiten de normale werktijden worden verricht, dan is daarvoor voorafgaande Schriftelijke goedkeuring van Ingram Micro vereist en komen de daarmee gemoeide extra kosten integraal voor rekening van Klant.

 

7. RECHTEN, KOSTEN EN BELASTINGEN

Alle vracht, remboursen, belastingen, rechten, bijdragen, heffingen, boetes en/of andere lasten of kosten, hoe ook genaamd, met betrekking tot of verband houdende met de Zaken, die bij aankomst of eventueel achteraf verschuldigd (blijken te) zijn, zijn voor rekening van Klant en dienen door Klant onmiddellijk op eerste verzoek van Ingram Micro al dan niet bij vooruitbetaling te worden voldaan c.q. te worden vergoed, ongeacht of deze Zaken al dan niet (nog) op de opslaglocatie aanwezig zijn.

 

8. OPSLAG

8.1 Klant zorgt ervoor dat de Zaken voldoende identificeerbaar zijn. Na ontvangst door Ingram Micro, zorgt zij ervoor dat de Zaken separaat van andere zaken van Ingram Micro of derden worden opgeslagen.
8.2 Tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen, zal Ingram Micro zich naast opslag, tevens bezighouden met eventuele doorzending of verzending naar door Klant opgegeven derde(n) (op welk transport de module Transportdiensten van toepassing is).
8.3 Tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen, is Ingram Micro niet verplicht de Zaken die worden opgeslagen te wegen of te meten. Voor wat betreft het openen van colli om de inhoud te onderzoeken, geldt dat Ingram Micro dat in beginsel alleen op uitdrukkelijk verzoek van Klant zal doen tenzij Ingram Micro vermoedt dat de inhoud afwijkt van al hetgeen vooraf door Klant is opgegeven. De kosten voor het uitvoeren van het hiervoor bedoelde onderzoek zijn voor rekening van Klant.
8.4 Ingram Micro is nimmer verantwoordelijk voor de omschrijving en/of de aanduiding van in bewaring genomen Zaken.

 

9. PLAATS VAN OPSLAG EN VERPLAATSING VAN ZAKEN

9.1 Tenzij anders Schriftelijk is overeengekomen, is Ingram Micro vrij in de keuze van de plaats van opslag. Ingram Micro is bovendien gerechtigd om – geheel naar eigen inzicht – op ieder door haar gewenst moment de Zaken naar een andere opslagplaats te (doen) verplaatsen, zonder dat daarvoor de voorafgaande goedkeuring van Klant is vereist.
9.2 Indien de Zaken door Ingram Micro worden verplaatst naar een andere opslagplaats, dan komen de daarmee gemoeide kosten voor rekening van Ingram Micro en vindt het vervoer plaats onder de gebruikelijke vervoersvoorwaarden. De kosten van het verplaatsen van de Zaken naar een andere opslaglocatie komen echter integraal voor rekening van Klant, indien de verplaatsing geschiedt (i) in opdracht van Klant; (ii) als gevolg van omstandigheden buiten de invloedssfeer van Ingram Micro; (iii) als gevolg van omstandigheden die in redelijkheid niet voor rekening en risico van Ingram Micro behoren te komen; of (iv) als gevolg van (wijziging van) overheidsmaatregelen of wet-/of regelgeving. In de hiervoor beschreven situaties (i) tot en met (iv) verzorgt Ingram Micro het vervoer als expediteur en voor risico van Klant.
9.3 Indien de Zaken naar een andere opslagplaats worden verplaatst, dan zal Ingram Micro Klant daarvan in kennis stellen doch zonder dat Klant gerechtigd is om daar bezwaar tegen te maken of zich daartegen te verzetten.

 

10. BESCHADIGING OF VERLIES VAN ZAKEN

10.1 In geval sprake is van beschadiging en/of verlies van de Zaken door diefstal met braak, wordt Ingram Micro geacht voldoende zorg te hebben aangewend als het voor een behoorlijke afsluiting van de opslagplaats heeft zorggedragen. Het vorenstaande geldt niet voor Zaken die op open terrein zijn opgeslagen of uitsluitend op open terrein opgeslagen kunnen worden of waarvoor het bij Ingram Micro gebruikelijk is om deze op open terrein op te slaan, in welke gevallen de aansprakelijkheid van Ingram Micro volledig is uitgesloten behoudens voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.
10.2 In geval van beschadiging en/of verlies van de Zaken als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Ingram Micro, is de aansprakelijkheid van Ingram Micro gelijk aan de hoogte van de door Opdrachtgever betaalde aankoopprijs van de beschadigde of verloren gegane Zaken. Ingram Micro is uitsluitend gehouden tot schadevergoeding indien Opdrachtgever genoegzaam bewijs aan Ingram Micro overlegt waaruit de hiervoor bedoelde originele aankoopprijs van de Zaken blijkt.

 

11. BIJZONDERE BEHANDELING VAN ZAKEN

11.1 Ingram Micro zal uitsluitend de gebruikelijke maatregelen treffen die als normaal hebben te gelden voor het bewaren van de betreffende Zaken en/of de verpakking daarvan. Ingram Micro is uitsluitend gehouden tot het treffen van bijzondere maatregelen voor zover dat vóór de aanvang van de Warehousing Schriftelijk met Klant is overeengekomen.
11.2 Ongeacht het bepaalde in het eerste lid van dit artikel is Ingram Micro gerechtigd een maatregel direct, op kosten en voor risico van Klant te treffen (zoals opruimen, verwijderen, vernietigen of op andere wijze onschadelijk maken van zaken), indien door het achterwege laten van een dergelijke maatregel verlies en/of schade aan de Zaken zelf of aan andere zaken, aan de opslagplaats of materieel, dan wel nadeel voor natuurlijke personen te vrezen is of wanneer het treffen van maatregelen uit andere hoofde noodzakelijk of geïndiceerd is, zulks ter beoordeling van Ingram Micro. Ingram Micro zal Klant in kennis stellen van het treffen van zodanige maatregelen doch zonder dat Klant gerechtigd is om daar bezwaar tegen te maken of zich daartegen te verzetten.

 

12. TERUGNAME VAN ZAKEN

12.1 Klant kan de Zaken uitsluitend (tussentijds) terugnemen tegen betaling van hetgeen Ingram Micro van hem te vorderen heeft en met inachtneming van de bepalingen in deze Voorwaarden.
12.2 Tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen, wordt het bewaarloon te allen tijde berekend over volledige weken en waarbij een gedeelte van een week geldt als een gehele week.
12.3 Op de datum van het verstrijken van de overeengekomen periode van opslag, is Klant gehouden de Zaken terug te (doen) nemen.
12.4 Ingram Micro is gerechtigd om te allen tijde de terugname door Klant van de Zaken te verlangen voor afloop van de overeengekomen periode van opslag indien daartoe een – naar de beoordeling van Ingram Micro – dringende reden bestaat, waardoor instandhouding van de opslag naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet van Ingram Micro kan worden verlangd. Ingram Micro zal Klant daartoe Schriftelijk een redelijke termijn voor terugname van de Zaken stellen. Indien Klant binnen de door Ingram Micro gestelde termijn geen, onvolledig of niet-tijdig medewerking verleent aan een hiervoor bedoeld verzoek tot terugname van de Zaken, dan is Ingram Micro is gerechtigd om de Zaken onmiddellijk te (doen) verwijderen of te (doen) vernietigen. Alle daarmee gemoeide kosten en alle door Ingram Micro geleden schade komen integraal voor rekening van Klant.
12.5 Onder dringende reden zoals bedoeld in het vorige lid van dit artikel wordt onder meer – maar niet uitsluitend – verstaan: (i) Klant komt één of meer bepalingen onder de Overeenkomst(en) niet na; (ii) door de aanwezigheid van de Zaken is er gevaar voor verlies en/of schade aan de Zaken zelf of aan andere zaken, aan de opslagplaats of materieel, dan wel nadeel voor natuurlijke personen te vrezen; (iii) bederfelijke Zaken waarvoor de vrees aanwezig is dat substantiële waardevermindering zal optreden indien de Zaken langer worden bewaard en Klant nalatig is in het geven van instructies ter voorkoming en bestrijding daarvan. In deze situaties is Klant onverminderd het bewaarloon verschuldigd.

 

13. KLACHTPLICHT

13.1 Indien Ingram Micro na opslag de Zaken met uiterlijk zichtbare schade of verlies weer ter beschikking aan Klant stelt zonder dat Klant bij of dadelijk, althans uiterlijk 24 uur na inontvangstneming van de Zaken een Schriftelijk voorbehoud, waarin de algemene aard van de schade of het verlies is aangegeven, ter kennis van Ingram Micro heeft gebracht, wordt Ingram Micro geacht de Zaken in dezelfde staat ter beschikking te hebben gesteld als waarin zij deze heeft ontvangen. Indien de schade of het verlies aan de Zaken bij het door Ingram Micro na opslag weer aan Klant ter beschikking stellen daarvan, niet uiterlijk waarneembaar is en Klant niet binnen één (1) week na inontvangstneming van de Zaken een Schriftelijk voorbehoud, waarin de algemene aard van de schade of het verlies is aangegeven, ter kennis van Ingram Micro heeft gebracht, wordt Ingram Micro geacht de Zaken in dezelfde staat ter beschikking te hebben gesteld als waarin zij deze heeft ontvangen.
13.2 Indien de Zaken na afloop van de overeengekomen opslagperiode niet binnen een redelijke of de overeengekomen termijn ter beschikking van Klant worden gesteld en Klant niet binnen één week na inontvangstneming van de Zaken een Schriftelijk voorbehoud maakt ten aanzien het niet of niettijdig ter beschikking stellen van de Zaken, ter kennis van Ingram Micro heeft gebracht, wordt Ingram Micro geacht de Zaken op tijd ter beschikking te hebben gesteld.

 

14. OPSLAG EN PANDRECHT

Indien de Zaken na ommekomst van de opslagperiode niet onverwijld door Klant worden opgehaald of in ontvangst worden genomen (waaronder tevens wordt verstaan de weigering van Klant om voor ontvangst te tekenen), dan is Ingram Micro gerechtigd om: (a) de Zaken voor rekening en risico van Klant gedurende een door Ingram Micro te bepalen termijn en plaats op te slaan; en/of, (b) Klant Schriftelijk een termijn stellen om de Zaken alsnog in ontvangst te (doen) nemen. Als Klant ook binnen de hiervoor onder sub b genoemde termijn niet tot inontvangstneming overgaat, is hij van rechtswege in verzuim. Ingram Micro is alsdan gerechtigd om de Zaken openbaar te verkopen, zonder dat daarvoor voorafgaande toestemming van de rechter zoals bedoeld in artikel 3:248 lid 2 BW vereist is.

 

15. AANSPRAKELIJKHEID

15.1 Ingram Micro is, in het geval zij haar verplichtingen uit hoofde van de Warehousing niet nakomt, voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk, voor zover het niet-nakomen het gevolg is van bijzondere risico's die zijn verbonden aan een of meer van de volgende omstandigheden: (a) het ontbreken of de gebrekkigheid van de verpakking van de Zaken die gelet op hun aard of de wijze van vervoer voldoende verpakt hadden moeten zijn; (b) de behandeling, lading, stuwing of lossing van de Zaken door Klant, de afzender of de personen die voor rekening van Klant handelen; (c) de aard van bepaalde Zaken zelf die door met deze aard zelf samenhangende oorzaken zijn blootgesteld aan geheel of gedeeltelijk verlies of aan beschadiging, in het bijzonder door ontvlamming, ontploffing, smelting, breuk, corrosie, bederf, uitdroging, lekkage, normaal kwaliteitsverlies of optreden van ongedierte of knaagdieren; (d) de hitte, koude, temperatuurverschillen of vochtigheid van de lucht, doch slechts indien niet is overeengekomen dat de opslag zal plaatsvinden op een daarvoor speciaal ingerichte locatie om de Zaken aan invloed daarvan te onttrekken; en/of, (e) de onvolledigheid of gebrekkigheid van de aanduiding, cijfers, letters of merken der colli.
15.2 Klant is jegens Ingram Micro aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit onjuiste en/of bedrieglijke en/of onvolledige omschrijvingen, inlichtingen of mededelingen, alsmede voor schade die voortvloeit uit niet te voren medegedeelde gebreken aan de Zaken en/of aan de verpakking. Hetzelfde geldt voor eventuele schade die het gevolg is van het niet of onjuist opgeven door Klant van het gewicht van de Zaken.
15.3 Klant is gehouden Ingram Micro te vrijwaren tegen aanspraken van derden uit hoofde van schade door de door Klant ter opslag aangeboden Zaken, in welke zin dan ook (waaronder maar niet beperkt tot eventuele aanspraken van derden in verband met een (vermeende) inbreuk op intellectuele eigendomsrechten).

 

16. VALUE ADDED SERVICES

In aanvulling op de Warehousing bestaat de mogelijkheid voor Klant om zogenoemde Value-Added Services af te nemen tegen een extra vergoeding, zoals herpakken, speciale behandeling van Zaken, het bundelen, etiketteren en stickeren en crossdocking.

 

E: Specifieke bepalingen van toepassing op de levering van Transportdiensten

1. WERKINGSSFEER

Naast de bepalingen zoals omschreven onder A van deze Voorwaarden, zijn op de levering van Transportdiensten de bepalingen onder E van deze Voorwaarden van toepassing. In het geval de bepalingen onder A en onder E onderling tegenstrijdige clausules zouden bevatten, prevaleren de bepalingen onder E.

 

2. EIGENDOM VAN DE ZAKEN

Klant is eigenaar van de Zaken en staat ervoor in dat hij bevoegd is tot de opdracht tot het verrichten van Transportdiensten aan Ingram Micro te verstrekken.

 

3. VERSTREKKEN VAN INLICHTINGEN EN VOORAANMELDING

3.1 Klant is gehouden om Ingram Micro tijdig Schriftelijk alle juiste en volledige informatie met betrekking tot de Zaken (zoals aard, gewicht, omvang, waarde, colli en alle andere bijzonderheden etc.) te verstrekken, alsmede Ingram Micro te informeren indien er voor het transport van de Zaken bijzondere voorschriften gelden, alsmede alle andere informatie te verstrekken waarvan Klant weet of behoort te weten dat die voor Ingram Micro van belang is of kan zijn.
3.2 Klant is gehouden om Ingram Micro tijdig Schriftelijk te informeren welke Zaken in welke hoeveelheid en op welk tijdstip door hem zullen worden aangeboden aan Ingram Micro voor het uitvoeren van de Transportdiensten.
3.3 Indien Klant zich niet aan enige verplichting zoals bedoeld in dit artikel houdt dan is Klant aansprakelijk voor alle kosten en overige schade van Ingram Micro (zoals maar niet beperkt tot het inschakelen van personeel, derden en/of het beschikbaar houden of inhuren van materieel).

 

4. HET AANLEVEREN EN DE TOESTAND VAN DE ZAKEN

4.1 Klant is gehouden om de Zaken op de overeengekomen plaats, tijd en wijze en vergezeld van de door Ingram Micro vereiste en de krachtens de wet vereiste documenten ter beschikking van Ingram Micro te stellen. Voorts dienen de aangeboden Zaken door Klant voldoende aangeduid te zijn door middel van etiketten of stickers met de navolgende informatie (voor zover van toepassing): afzender, bestemming, collinummer en aantal colli, klant- en referentienummer.
4.2 De Zaken dienen door Klant aangeleverd te worden in goede staat en – indien van toepassing – deugdelijk en zorgvuldig te zijn verpakt. Als een Zaak zich bij aankomst bij Ingram Micro in een beschadigde of gebrekkige toestand bevindt die uitwendig zichtbaar is, dan is Ingram Micro gerechtigd om de Zaak te weigeren en alle daarmee gemoeide kosten en overige schade direct op Klant te verhalen. Ingram Micro zal Klant hierover onverwijld Schriftelijk informeren.
4.3 Tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen, is Klant gehouden de Zaken in of op het voertuig te laden, te stuwen of te doen lossen conform de instructies van Ingram Micro of een door haar ingeschakelde derde.
4.4 Klant staat in voor de ter beschikking gestelde Zaken. Klant staat er daarbij tevens voor in dat de door haar voor het transport aangeboden Zaken geen (afval)stoffen betreffen die zijn verboden althans die Ingram Micro niet mag accepteren op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving dan wel betreffen: gevaarlijke stoffen, giftige stoffen, zelfontbrandbare stoffen, licht ontvlambare stoffen, ontplofbare stoffen, carcinogene stoffen, pathologisch afval, klein chemisch afval of de volgende groepen materialen: etsen, stoffen, bijtende stoffen, radioactieve materialen, ioniserende materialen, organische vetten, (gecomprimeerde) gassen, vloeibare bitumineuze stoffen en aardolieproducten, ziekenhuisafval, inktafval (anders dan inktpatronen in/van elektrische apparaten) en/of andere door Ingram Micro als zodanig aangewezen verboden afvalstoffen of probleemstoffen.
4.5 Voor zover Ingram Micro op enig moment bekend wordt dat de in ontvangst genomen Zaken ondanks het bepaalde in artikel 4.4 van deze module verboden, gevaarlijke of niettoelaatbare zaken bevatten, dan is Ingram Micro gerechtigd om deze Zaken onmiddellijk te (doen) verwijderen, te (doen) vernietigen dan wel op andere wijze onschadelijk te maken dan wel Klant te sommeren om de Zaken per direct te op te halen en terug te nemen. Klant is in dat geval aansprakelijk voor alle daarmee gemoeide kosten en overige schade. De hiervoor genoemde maatregelen kunnen door Ingram Micro worden getroffen ongeacht of de bedoelde Zaken onmiddellijk een dreigend gevaar opleveren. Klant zal alle in redelijkheid door Ingram Micro gewenste medewerking verlenen. Bovendien is Klant volledig aansprakelijk voor alle door Ingram Micro als gevolg van overtreding van het bepaalde in artikel 4.4 van deze module geleden en te lijden schade.

 

5. REGISTRATIE

Na inontvangstneming van de Zaken op de overeengekomen plaats, tijd en wijze controleert Ingram Micro de Zaken aan de hand van de vooraanmelding. Indien zich daarin afwijkingen voordoen dan zal Ingram Micro dat doorgeven aan Klant en als zodanig doorvoeren in haar (digitale) systeem. Voor de bepaling welke Zaken voor transport bij Ingram Micro zijn aangeboden, is de registratie door Ingram Micro van de in ontvangst genomen Zaken bepalend. De door Ingram Micro bijgehouden registratie in het digitale systeem is eveneens bepalend voor het vaststellen van de nadien aanwezige Zaken en doorgevoerde mutaties, bijvoorbeeld als gevolg van reeds getransporteerde Zaken.

 

6. WERKTIJDEN

De Zaken dienen door Klant of door hem ingeschakelde derden te worden aangeboden tijdens de voor het personeel van Ingram Micro of door haar ingeschakelde derden gebruikelijke werktijden op de daartoe overeengekomen locatie. Indien door Klant wordt verlangd dat werkzaamheden buiten de normale werktijden worden verricht, dan is daarvoor voorafgaande Schriftelijke goedkeuring van Ingram Micro vereist en komen de daarmee gemoeide extra kosten integraal voor rekening van Klant.

 

7. RECHTEN, KOSTEN EN BELASTINGEN EN VRACHTBETALING

 

Alle vracht, remboursen, belastingen, rechten, bijdragen, heffingen, boetes en/of andere lasten of kosten, hoe ook genaamd, met betrekking tot of verband houdende met de Zaken, die bij aankomst of eventueel achteraf verschuldigd (blijken te) zijn, zijn voor rekening van Klant en dienen door Klant onmiddellijk op eerste verzoek van Ingram Micro al dan niet bij vooruitbetaling te worden voldaan c.q. te worden vergoed.

 

8. TRANSPORT, AFLEVERING EN WIJZIGING

8.1 Ingram Micro zal het (doen) vervoeren van de Zaken – met inachtneming van de door Klant verstrekte informatie – naar eigen inzicht uitvoeren. Ingram Micro zal de Zaken in of door middel van die transportmiddelen (doen) vervoeren, die haar juist en passend voorkomen en de Zaken – indien nodig – bewaren in zodanige transportmiddelen, bergruimten of opslagplaatsen, als zij geschikt acht.
8.2 Ingram Micro is gehouden de voor transport ontvangen Zaken binnen een redelijke termijn ter bestemming af te (doen) leveren, zoveel mogelijk in de staat waarin Ingram Micro de Zaken heeft ontvangen. Indien Schriftelijk een termijn van aflevering is overeengekomen, dan zal Ingram Micro zich inspannen om de zaken binnen deze termijn af te (doen) leveren.
8.3 Klant heeft de mogelijkheid om Schriftelijk wijzigingen aan te brengen ten aanzien van geadresseerde(n), afleveradres(sen), de hoeveelheid en/of de af te leveren Zaken zolang de order nog niet door Ingram Micro in het verwerkingsproces is opgenomen. Zodra de order door Ingram Micro is verwerkt, is de order definitief en is wijziging niet meer toegestaan.

 

9. BESCHADIGING OF VERLIES VAN ZAKEN

9.1 In geval sprake is van beschadiging en/of verlies van de Zaken door diefstal met braak, wordt Ingram Micro geacht voldoende zorg te hebben aangewend als het voor een behoorlijke afsluiting van de opslagplaats of het vervoermiddel heeft zorggedragen. Het vorenstaande geldt niet voor Zaken die met goedkeuring van Klant in een onoverdekt voertuig zijn vervoerd, in welk geval de aansprakelijkheid van Ingram Micro volledig is uitgesloten behoudens voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid door Ingram Micro of haar leidinggevenden.
9.2 Klant kan ervoor kiezen de Zaken (inclusief het transport) door Ingram Micro te (doen) verzekeren, waarbij de toepasselijke condities Schriftelijk zullen worden vastgelegd. Indien partijen niet Schriftelijk zijn overeengekomen dat Ingram Micro zal zorgdragen voor het (doen) verzekeren van de Zaken zoals hiervoor bedoeld, dan geldt dat in geval van beschadiging en/of verlies van de Zaken als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Ingram Micro, de aansprakelijkheid van Ingram Micro is beperkt overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Vervoerscondities, zoals gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Amsterdam onder nummer 81/2014 en bij de griffie van de rechtbank te Rotterdam onder nummer 2/2015.

 

10. BIJZONDERE BEHANDELING VAN ZAKEN

10.1 Ingram Micro zal uitsluitend de gebruikelijke maatregelen treffen die als normaal hebben te gelden voor het transport van de betreffende Zaken en/of de verpakking daarvan. Ingram Micro is uitsluitend gehouden tot het treffen van bijzondere maatregelen voor zover dat vóór de aanvang van de Transportdiensten Schriftelijk met Klant is overeengekomen.
10.2 Ongeacht het bepaalde in het eerste lid van dit artikel is Ingram Micro gerechtigd een maatregel direct, op kosten en voor risico van Klant te treffen (zoals opruimen, verwijderen, vernietigen of op andere wijze onschadelijk maken van Zaken), indien door het achterwege laten van een dergelijke maatregel verlies en/of schade aan de Zaken zelf of aan andere zaken, aan de opslagplaats of materieel, dan wel nadeel voor natuurlijke personen te vrezen is of wanneer het treffen van maatregelen uit andere hoofde noodzakelijk of geïndiceerd is, zulks ter beoordeling van Ingram Micro. Ingram Micro zal Klant in kennis stellen van het treffen van zodanige maatregelen doch zonder dat Klant gerechtigd is om daar bezwaar tegen te maken of zich daartegen te verzetten.

 

11. KLACHTPLICHT

11.1 Indien Ingram Micro de Zaken aflevert met uiterlijk zichtbare schade of verlies weer ter beschikking aan Klant stelt zonder dat Klant bij of dadelijk, althans uiterlijk 24 uur na inontvangstneming van de Zaken een Schriftelijk voorbehoud, waarin de algemene aard van de schade of het verlies is aangegeven, ter kennis van Ingram Micro heeft gebracht, wordt Ingram Micro geacht de Zaken in dezelfde staat te hebben afgeleverd als waarin zij deze heeft ontvangen. Indien de schade of het verlies aan de Zaken bij de aflevering door Ingram Micro, niet uiterlijk waarneembaar is en Klant niet binnen één week na inontvangstneming van de Zaken een Schriftelijk voorbehoud, waarin de algemene aard van de schade of het verlies is aangegeven, ter kennis van Ingram Micro heeft gebracht, wordt Ingram Micro geacht de Zaken in dezelfde staat te hebben afgeleverd als waarin zij deze heeft ontvangen.
11.2 Indien de Zaken niet binnen de overeengekomen termijn zijn afgeleverd en Klant niet binnen één week na inontvangstneming van de Zaken een Schriftelijk voorbehoud maakt ten aanzien het niet of niet-tijdig afleveren van de Zaken, ter kennis van Ingram Micro heeft gebracht, wordt Ingram Micro geacht de Zaken op tijd te hebben afgeleverd.

 

12. OPSLAG EN PANDRECHT

Indien de Zaken niet onverwijld bij aflevering door Klant of de geadresseerde(n) in ontvangst worden genomen (waaronder tevens wordt verstaan de weigering van Klant of de geadresseerde(n) om voor ontvangst te tekenen), dan is Ingram Micro gerechtigd om:
(a) de Zaken voor rekening en risico van Klant gedurende een door Ingram Micro te bepalen termijn en plaats op te slaan; en/of,
(b) Klant Schriftelijk een termijn stellen om de Zaken alsnog in ontvangst te (doen) nemen. Als Klant ook binnen de hiervoor onder sub b genoemde termijn niet tot inontvangstneming overgaat, is hij van rechtswege in verzuim. Ingram Micro is alsdan gerechtigd om de Zaken openbaar te verkopen, zonder dat daarvoor voorafgaande toestemming van de rechter zoals bedoeld in artikel 3:248 lid 2 BW vereist is.

 

13. AANSPRAKELIJKHEID

13.1 Ingram Micro is, in het geval zij haar verplichtingen uit hoofde van de Transportdiensten niet nakomt, voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk, voor zover het nietnakomen het gevolg is van bijzondere risico's die zijn verbonden aan een of meer van de volgende omstandigheden:
(a) het vervoer van de Zaken in een onoverdekt voertuig, wanneer dit uitdrukkelijk is overeengekomen;
(b) de behandeling, lading, stuwing of lossing van de Zaken door Klant of de afzender, de geadresseerde of personen, die voor rekening van Klant, de afzender of de geadresseerde handelen;
(c) de aard van bepaalde Zaken zelf, die door met deze aard zelf samenhangende oorzaken zijn blootgesteld aan geheel of gedeeltelijk verlies of aan beschadiging, in het bijzonder door ontvlamming, ontploffing, smelting, breuk, corrosie, bederf, uitdroging, lekkage, normaal kwaliteitsverlies of optreden van ongedierte of knaagdieren;
(d) de hitte, koude, temperatuurverschillen of vochtigheid van de lucht, doch slechts indien niet is overeengekomen dat het vervoer zal plaatsvinden met een voertuig speciaal ingericht om de Zaken aan invloed daarvan te onttrekken; en/of,
(e) de onvolledigheid of gebrekkigheid van de adressering, cijfers, letters of merken der colli.
13.2 Klant is jegens Ingram Micro aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit onjuiste en/of bedrieglijke en/of onvolledige omschrijvingen, inlichtingen of mededelingen, alsmede voor schade die voortvloeit uit niet te voren medegedeelde gebreken aan Zaken en/of aan de verpakking. Hetzelfde geldt voor eventuele schade die het gevolg is van het niet of onjuist opgeven door Klant van het gewicht van de Zaken.
13.3 Klant is gehouden Ingram Micro te vrijwaren tegen aanspraken van derden uit hoofde van schade door de door Klant voor het transport aangeboden Zaken, in welke zin dan ook.

 

14. VALUE ADDED SERVICES

In aanvulling op de Transportdiensten bestaat de mogelijkheid voor Klant om zogenoemde Value-Added Services af te nemen tegen een extra vergoeding, zoals door to door transport, door to room transport, uitpakken van de Zaken op het afleveradres, het mee terug nemen van verpakkingsmaterialen nadat de Zaken zijn afgeleverd en uitgepakt, placement on site en/of het mee terug nemen van gebruikte producten.

 

F. Specifieke bepalingen van toepassing op de levering van Configuratiediensten

1. WERKINGSSFEER

Naast de bepalingen zoals omschreven onder A van deze Voorwaarden, zijn op de levering van Configuratiediensten door Ingram Micro de bepalingen onder F van deze Voorwaarden van toepassing. In het geval de bepalingen onder A en onder F onderling tegenstrijdige clausules zouden bevatten, prevaleren de bepalingen onder F.

 

2. VERPLICHTINGEN KLANT

2.1 Klant draagt het risico van de keuze van de software waar de Configuratiediensten betrekking op hebben. Ingram Micro staat er niet voor in dat de software geschikt is voor het beoogde gebruik en het (kunnen) uitvoeren van de Configuratiediensten.
2.2 Klant zorgt ervoor dat alle (IT-)apparatuur, programmatuur en gegevens, waarvan Ingram Micro aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk voor het uitvoeren van de Configuratiediensten, tijdig en op deugdelijke wijze aan Ingram Micro ter beschikking worden gesteld. Klant zal daarbij alle gegevens die noodzakelijk zijn voor het door Ingram Micro verrichten van de Configuratiediensten overeenkomstig de instructies en specificaties van Ingram Micro prepareren en aanleveren.
2.3 Tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen, zal Klant de ICT-apparatuur, programmatuur en gegevens ter beschikking stellen op de plaats waar Ingram Micro de Configuratiediensten uitvoert en op dezelfde locatie de resultaten daarvan ophalen.
2.4 Klant staat er voor in dat al hetgeen aan Ingram Micro ter beschikking wordt gesteld (waaronder alle informatiedragers) voldoet aan de door Ingram Micro voorgeschreven specificaties, alsmede dat alle gegevens, procedures en instructies steeds juist en volledig zijn en dat de apparatuur en programmatuur naar behoren functioneren en geschikt zijn voor het uitvoeren van de Configuratiediensten.
2.5 Klant is verantwoordelijk voor het gebruik en de toepassing van de Configuratiediensten in zijn organisatie (waaronder zijn apparatuur en programmatuur) en draagt zelfstandig zorg voor eventuele controle- en beveiligingsprocedures en een adequaat systeembeheer. Bovendien zorgt Klant ervoor dat alle gegevens en informatie die zij uit hoofde van de Overeenkomst(en) aan Ingram Micro ter beschikking stelt op een adequate wijze is beschermd en back-ups zijn gemaakt. 2.6 Indien voor het verrichten van de Configuratiediensten noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Ingram Micro staan of indien Klant op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Ingram Micro in ieder geval recht op opschorting van de uitvoering van de Configuratiediensten en heeft zij het recht om de daardoor de ontstane kosten in rekening te brengen.

 

3. AANSPRAKELIJKHEID

3.1 Ingram Micro is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die is veroorzaakt als gevolg van:
(a) incompatibiliteit, disfunctioneren of andere problemen veroorzaakt door het ontwerp, de productie of staat van de door Klant aangeleverde content of de door Klant gestelde eisen aan de Configuratiediensten;
(b) het (niet) functioneren van programmatuur en/of apparatuur van Klant; en/of,
(c) transmissiefouten, storingen of niet-beschikbaarheid van andere programmatuur, apparatuur, databanken en/of andere computerfaciliteiten, tenzij Klant aantoont dat deze schade of kosten het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Ingram Micro.
3.2 Indien Klant of een derde wijzigingen aanbrengt in het resultaat van de door Ingram Micro uitgevoerde Configuratiediensten is de aansprakelijkheid van Ingram Micro voor de werking van de Configuratiediensten en eventuele (gevolg)schade uitgesloten.

 

4. GARANTIE

4.1 Nadat Ingram Micro de Configuratiediensten heeft uitgevoerd en de resultaten aan Klant ter beschikking heeft gesteld, zal Klant de resultaten controleren. Indien Klant onvolkomenheden in de resultaten van de Configuratiediensten heeft aangetroffen dan dient Klant Ingram Micro daarvan onverwijld, doch uiterlijk één (1) week na ontvangst van de resultaten, Schriftelijk en gedetailleerd in kennis te stellen.
4.2 Na ontvangst van een tijdige kennisgeving zoals bedoeld in het vorige lid van dit artikel, zal Ingram Micro de gemelde onvolkomenheden onderzoeken. Indien uit het onderzoek van Ingram Micro blijkt dat de onvolkomenheden in de resultaten van de Configuratiediensten een direct gevolg zijn van producten, programmatuur, informatiedragers, procedures waarvoor Ingram Micro uit hoofde van de Overeenkomst uitdrukkelijk verantwoordelijk is, zal Ingram Micro de Configuratiediensten nogmaals uitvoeren teneinde naar beste vermogen deze onvolkomenheden te herstellen, mits de voor het herhalen van de Configuratiediensten benodigde gegevens nog beschikbaar zijn.
4.3 Het andermaal uitvoeren van de Configuratiediensten door Ingram Micro zoals bedoeld in het vorige lid van dit artikel is in beginsel kosteloos. Indien de onvolkomenheden echter niet zijn toe te rekenen aan Ingram Micro, komen de kosten voor herhaling van de Configuratiediensten wel integraal voor rekening van Klant indien hij Ingram Micro (alsnog) tot het andermaal uitvoeren van de Configuratiediensten verzoekt.
4.4 Indien herstel van onvolkomenheden die toegerekend moeten worden aan Ingram Micro redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Ingram Micro de voor de betreffende Configuratiediensten door Klant verschuldigde bedragen crediteren, zonder verder of anderszins jegens Klant aansprakelijk is te zijn.

 

5. VALUE ADDED SERVICES

In aanvulling op de Configuratiediensten bestaat de mogelijkheid voor Klant om zogenoemde Value-Added Services af te nemen tegen een extra vergoeding, zoals asset tagging and labelling, hardware installation (hard disks, memory), imaging, OS installaties, (DOA) testing, staging of switches en routers, server configuratie en server rack configuratie.

 

G. Specifieke bepalingen van toepassing op de levering van Installatiediensten

1. WERKINGSSFEER

Naast de bepalingen zoals omschreven onder A van deze Voorwaarden, zijn op de levering van Installatiediensten door Ingram Micro de bepalingen onder G van deze Voorwaarden van toepassing. In het geval de bepalingen onder A en onder G onderling tegenstrijdige clausules zouden bevatten, prevaleren de bepalingen onder G.

 

2. VERPLICHTINGEN KLANT

2.1 Klant draagt het risico van de keuze van de software en/of hardware waar de Installatiediensten betrekking op hebben. Ingram Micro staat er niet voor in dat de hardware en/of software geschikt is voor het beoogde gebruik en het (kunnen) uitvoeren van de Installatiediensten.
2.2 Klant zorgt ervoor dat alle apparatuur, programmatuur en gegevens, waarvan Ingram Micro aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk voor het uitvoeren van de Installatiediensten, tijdig en op deugdelijke wijze aan Ingram Micro ter beschikking worden gesteld. Klant zal daarbij alle gegevens die noodzakelijk zijn voor het door Ingram Micro verrichten van de Installatiediensten overeenkomstig de instructies en specificaties van Ingram Micro prepareren en aanleveren.
2.3 De Installatiediensten worden door Ingram Micro uitgevoerd op de door Klant opgegeven locatie(s). Klant zorgt ervoor dat deze locaties goed bereikbaar zijn en dat de benodigde ruimtes (en bijbehorende faciliteiten) beschikbaar zijn voor Ingram Micro en/of door haar ingeschakelde derden voor het verrichten van de Installatiewerkzaamheden, alsmede dat op de locatie(s) alle apparatuur, programmatuur en gegevens beschikbaar zijn.
2.4 Klant staat er voor in dat al hetgeen aan Ingram Micro ter beschikking wordt gesteld (waaronder alle informatiedragers) voldoet aan de door Ingram Micro voorgeschreven specificaties, alsmede dat alle gegevens, procedures en instructies en overige faciliteiten steeds juist en volledig zijn, dat de apparatuur en programmatuur naar behoren functioneren en – gelijk de locatie(s) en ruimtes – geschikt zijn voor het uitvoeren van de Installatiediensten.
2.5 Klant is verantwoordelijk voor het gebruik en de toepassing van de door Ingram Micro geïnstalleerde hardware en/of software in zijn organisatie (waaronder zijn apparatuur en programmatuur) en draagt zelfstandig zorg voor eventuele controle- en beveiligingsprocedures en een adequaat systeembeheer. Bovendien zorgt Klant ervoor dat alle gegevens en informatie die zij uit hoofde van de Overeenkomst(en) aan Ingram Micro ter beschikking op een adequate wijze is beschermd en back-ups zijn gemaakt.
2.6 Indien voor het verrichten van de Installatiediensten noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Ingram Micro staan en/of indien Klant op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Ingram Micro in ieder geval recht op opschorting van de uitvoering van de Installatiediensten en heeft zij het recht om de daardoor de ontstane kosten in rekening te brengen.
2.7 Ingram Micro is niet aansprakelijk voor schade of kosten wegens transmissiefouten, storingen of niet-beschikbaarheid van de in het vorige lid bedoelde gegevens, apparatuur, faciliteiten etc., tenzij Klant aantoont dat deze schade of kosten het geval zijn van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Ingram Micro.

 

3. AANSPRAKELIJKHEID

3.1 Ingram Micro is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die is veroorzaakt als gevolg van:
(a) incompatibiliteit, disfunctioneren of andere problemen veroorzaakt door het ontwerp, de productie of staat van de door Klant ter beschikking gestelde hardware en/of software of de door Klant gestelde eisen aan de Installatiediensten;
(b) het (niet) functioneren van programmatuur en/of apparatuur van Klant; en/of,
(c) transmissiefouten, storingen of niet-beschikbaarheid van andere programmatuur en/of apparatuur, databanken en/of andere computerfaciliteiten, tenzij Klant aantoont dat deze schade of kosten het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Ingram Micro. 3.2 Indien Klant of een derde wijzigingen aanbrengt in het resultaat van de door Ingram Micro uitgevoerde Installatiediensten is de aansprakelijkheid van Ingram Micro voor de werking van de Installatiediensten en eventuele (gevolg)schade uitgesloten.

 

4. GARANTIE

4.1 Nadat Ingram Micro de Installatiediensten heeft uitgevoerd en de resultaten aan Klant ter beschikking heeft gesteld, zal Klant de resultaten controleren. Indien Klant onvolkomenheden in de resultaten van de Installatiediensten heeft aangetroffen dan dient Klant Ingram Micro daarvan onverwijld, doch uiterlijk één (1) week na ontvangst van de resultaten, Schriftelijk en gedetailleerd in kennis te stellen.
4.2 Na ontvangst van een tijdige kennisgeving zoals bedoeld in het vorige lid van dit artikel, zal Ingram Micro de gemelde onvolkomenheden onderzoeken. Indien uit het onderzoek van Ingram Micro blijkt dat de onvolkomenheden in de resultaten van de Installatiediensten een direct gevolg zijn van producten, programmatuur, informatiedragers, procedures waarvoor Ingram Micro uit hoofde van de Overeenkomst uitdrukkelijk verantwoordelijk is, zal Ingram Micro de Installatiediensten nogmaals uitvoeren teneinde naar beste vermogen deze onvolkomenheden te herstellen, mits de voor het herhalen van de Installatiediensten benodigde gegevens nog beschikbaar zijn.
4.3 Het andermaal uitvoeren van de Installatiediensten door Ingram Micro zoals bedoeld in het vorige lid van dit artikel is in beginsel kosteloos. Indien de onvolkomenheden echter niet zijn toe te rekenen aan Ingram Micro, komen de kosten voor herhaling van de Installatiediensten wel integraal voor rekening van Klant indien hij Ingram Micro (alsnog) tot het andermaal uitvoeren van de Installatiediensten verzoekt.
4.4 Indien herstel van onvolkomenheden die toegerekend moeten worden aan Ingram Micro redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Ingram Micro de voor de betreffende Installatiediensten door Klant verschuldigde bedragen crediteren, zonder verder of anderszins jegens Klant aansprakelijk is te zijn.

 

5. VALUE ADDED SERVICES

In aanvulling op de Installatiediensten bestaat de mogelijkheid voor Klant om zogenoemde Value-Added Services af te nemen tegen een extra vergoeding, zoals full network installation services, testen, mounting of monitors, onsite services (inclusief integratie van servers, opslag, printers, workstations, racks) en hand-out en registratie services, etc.

 

H. Specifieke bepalingen van toepassing op de levering van ITAD-diensten

1. WERKINGSSFEER

Naast de bepalingen zoals omschreven onder A van deze Voorwaarden, zijn op de levering van ITAD-diensten door Ingram Micro de bepalingen onder H van deze Voorwaarden van toepassing. In het geval de bepalingen onder A en de bepalingen onder H onderling tegenstrijdige clausules zouden bevatten, prevaleren de bepalingen onder H.

 

2. ITAD-DIENSTEN

2.1 Het doel van het verlenen van ITAD-diensten is het door Ingram Micro bieden van een integrale oplossing om verouderde, ongeschikte of niet langer bruikbare ICTapparatuur veilig en op milieuvriendelijke wijze te verwijderen.
2.2 In het kader van de voorbereiding van refurbishment, remarketing, hergebruik, herontwikkeling en/of recycling van ICT-apparatuur kan Ingram Micro – als dat Schriftelijk is overeengekomen met Klant – zich tevens bezig houden met het controleren en valideren van de Zaken, het op een door Klant opgegeven locatie ophalen van de Zaken, de opslag van de Zaken, het waarderen van de Zaken tegen economische waarde of restwaarde, het verwijderen van de op de Zaken opgeslagen data, het ontmantelen van de Zaken met betrekking tot ICT, het (doen) verkopen of recyclen van de Zaken.
2.3 De door Ingram Micro te verrichten ITAD-diensten zijn gericht op gebruikte ICT-apparatuur (zoals gebruikte of overtollige computers, laptops, harde schijven, smartphones, SSD's).
2.4 Ingram Micro verleent geen ITAD-diensten met betrekking tot (afval)stoffen die zijn verboden althans die Ingram Micro niet mag accepteren op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving, Evenmin verleent Ingram Micro ITAD-diensten met betrekking tot gevaarlijke stoffen, giftige stoffen, zelfontbrandbare stoffen, licht ontvlambare stoffen, ontplofbare stoffen, carcinogene stoffen, pathologisch afval, klein chemisch afval of de volgende groepen materialen: etsen, stoffen, bijtende stoffen, radioactieve materialen, ioniserende materialen, organische vetten, (gecomprimeerde) gassen, vloeibare bitumineuze stoffen en aardolieproducten, ziekenhuisafval, inktafval (anders dan inktpatronen in/van elektrische apparaten) en/of andere door Ingram Micro als zodanig aangewezen verboden afvalstoffen of probleemstoffen.
2.5 Voor zover Ingram Micro op enig moment bekend wordt dat de in ontvangst genomen ICT-apparatuur ondanks het bepaalde in artikel 2.4 van deze module verboden, gevaarlijke of niet-toelaatbare zaken bevatten, dan is Ingram Micro gerechtigd om – voor zover de ICT-apparatuur nog tot haar beschikking staat – deze ICT-apparatuur onmiddellijk te (doen) verwijderen, te (doen) vernietigen dan wel op andere wijze onschadelijk te maken dan wel Klant te sommeren om de ICT-apparatuur per direct te (doen) ophalen en terug te nemen voor zover deze nog aanwezig is. Klant is in dat geval aansprakelijk voor alle daarmee gemoeide kosten en overige schade. De hiervoor genoemde maatregelen kunnen door Ingram Micro worden getroffen ongeacht of de bedoelde Zaken onmiddellijk een dreigend gevaar opleveren. Klant zal alle in redelijkheid door Ingram Micro gewenste medewerking verlenen. Bovendien is Klant volledig aansprakelijk voor alle door Ingram Micro als gevolg van overtreding van het bepaalde in artikel 2.4 van deze module geleden en te lijden schade.
2.6 Ten aanzien van het verrichten van de ITAD-diensten treedt Klant op als verwerkingsverantwoordelijke en Ingram Micro als verwerker. Op de verwerking van persoonsgegevens zijn de (relevante) bepalingen zoals opgenomen in module B van deze Voorwaarden van toepassing.

 

3. VERPLICHTINGEN KLANT

3.1 Klant zal – op de daartoe door Ingram Micro aangewezen wijze – een Schriftelijke opgave doen van de ICT-apparatuur die zij aan Ingram Micro ter beschikking zal stellen voor het verlenen van ITAD-diensten.
3.2 Klant verklaart dat de ICT-apparatuur hem volledig en onbezwaard toebehoort en dat hij bevoegd is om de ICTapparatuur aan Ingram Micro aan te bieden voor het verrichten van ITAD-diensten. Klant verklaart en staat er tevens voor in dat op de ICT-apparatuur geen beperkt recht rust, geen persoonlijk recht en geen beslag of retentierecht van of ten gunste van derden rusten of zal rusten en dat zich niet heeft verbonden dergelijke rechten aan derden te verlenen.
3.3 Klant staat er voor in dat de ICT-apparatuur ten aanzien waarvan hij Ingram Micro verzoekt om de ITAD-diensten te verlenen daarvoor geschikt zijn en voldoen aan de door Ingram Micro gestelde eisen en geen van de onder artikel 2.4 van deze module genoemde stoffen of materialen bevat.
3.4 Klant staat er voor in dat alle informatie, locatie(s) en ruimtes, procedures en instructies en overige faciliteiten waarvan Ingram Micro aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk voor het uitvoeren van de ITAD-diensten, tijdig en op de deugdelijke wijze aan Ingram Micro worden verstrekt. Tevens staat Klant er voor in dat alle verstrekte informatie en gegevens steeds juist en volledig zijn en voldoen aan alle door Ingram Micro voorgeschreven specificaties.
3.5 Indien voor het verrichten van de ITAD-diensten noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken ter beschikking van Ingram Micro staan of indien Klant op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Ingram Micro in ieder geval recht op opschorting van haar de uitvoering van de ITADdiensten en heeft zij het recht om de daardoor de ontstane kosten in rekening te brengen.

 

4. INZAMELEN, SORTEREN, (DOOR)VERKOOP, VERNIETIGEN EN/OF HERGEBRUIK

4.1 Tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen, zal Ingram Micro de ICT-apparatuur rechtstreeks bij Klant of bij een door hem op te geven locatie van een eindklant ophalen. Klant staat er voor in dat ophaallocatie goed bereikbaar is en dat de op te halen ICT-apparatuur zich ofwel in een aparte ruimte bevindt ofwel voldoende gemarkeerd is, zodat het voor Ingram Micro duidelijk is om welke zaken het gaat. De kosten zoals hiervoor bedoeld in verband met het ophalen en transport van de ICTapparatuur komen voor rekening van de Klant.
4.2 Op Schriftelijk verzoek van Klant zal Ingram Micro zorgdragen voor verwijdering van data of vernietiging van disks of tapes op de ophaallocatie.
4.3 Ingram Micro zal ervoor zorgdragen dat de ICT-apparatuur wordt geëtiketteerd en wordt vervoerd naar de Ingram Micro ITAD-locatie. Op deze locatie zal Ingram Micro de ICTapparatuur uitpakken, inventariseren en opnemen in een databank. Vervolgens bepaalt Ingram Micro of (onderdelen van) de ICT-apparatuur nog een (rest)waarde heeft (c.q. hebben) en - als dat inderdaad het geval is - de hoogte daarvan. Ingram Micro biedt deze ICT-apparatuur vervolgens aan professionele partijen aan. Voor zover een verkoopopbrengst wordt gerealiseerd, dan komt deze volledig toe aan Ingram Micro.
4.4 Indien Ingram Micro het niet rendabel acht om (onderdelen van) de ICT-apparatuur door te verkopen, dan worden de onderdelen waarin data is opgeslagen uit de apparatuur gehaald. Vervolgens zorgt Ingram Micro ervoor dat deze onderdelen worden gedemagnetiseerd of fysiek worden vernietigd in een shredder. De overige ICT-apparatuur wordt door Ingram Micro gedemonteerd en eventueel herbruikbare onderdelen (bijvoorbeeld reserveonderdelen voor reparatie van nieuwe apparaten) worden bewaard. Het resterende materiaal wordt gesorteerd. Ingram Micro zorgt ervoor dat het gesorteerde materieel wordt aangeboden aan gespecialiseerde bedrijven die voldoen aan de Europese wet- en regelgeving voor elektrische en elektronische apparatuur.
4.5 Indien Ingram Micro oordeelt dat de ICT-apparatuur kan worden hergebruikt, dan wordt het materiaal door Ingram Micro ingeschakelde technici getest. De technici dragen vervolgens zorg voor het wissen van alle gegevens op de ICTapparatuur met behulp van daarvoor geschikte software. Ingram Micro biedt deze ICT-apparatuur vervolgens aan professionele partijen aan. Voor zover een verkoopopbrengst wordt gerealiseerd, dan komt deze volledig toe aan Ingram Micro.
4.6 De vaststelling door Ingram Micro of de ICT-apparatuur wordt vernietigd, dan wel geschikt is om te worden doorverkocht of te worden hergebruikt dan wel voor een andere bestemming zal worden gebruikt is bindend. Klant is niet gerechtigd om daar bezwaar tegen te maken of zich daartegen te verzetten.

 

5. OVERZICHT

Binnen 60 werkdagen na ontvangst van de ICT-apparatuur op de Ingram Micro ITAD locatie, zal Ingram Micro aan Klant een bindend overzicht verstrekken van de ter beschikking gestelde ICT-apparatuur. Ingram Micro zal zich inspannen om binnen dezelfde termijn Klant te informeren of de ICTapparatuur zal worden doorverkocht (met opgave van de waardevaststelling) of – als doorverkoop niet mogelijk is – de ICT-apparatuur geheel of gedeeltelijk zal worden hergebruikt of vernietigd.

 

6. OVERDRACHT VAN EIGENDOM EN FAIR MARKET VALUE

6.1 Klant draagt de eigendom van de ICT-apparatuur – tegen het vooraf overeengekomen percentage van de door Ingram Micro vast te stellen Fair Market Value – over aan Ingram Micro nadat Ingram Micro de ICT-apparatuur in ontvangst heeft genomen en heeft vastgesteld dat de ICT-apparatuur voldoet aan de overeengekomen specificaties en administratieve gegevens die op grond van een eerste zichtinspectie zijn waar te nemen. Indien de ICT-apparatuur niet aan de hiervoor genoemde vereisten voldoet, dan is de Klant gehouden om de ICT-apparatuur onmiddellijk op de door Ingram Micro op te geven locatie voor eigen rekening en risico op te halen.
6.2 Met de Fair Market Value zoals bedoeld in artikel 6.1 wordt de door Ingram Micro vast te stellen waarde van de ICTapparatuur bedoeld, onder meer gebaseerd op de conditie, de onderdelen en de inschatting of de ICT-apparatuur hergebruikt of doorverkocht kan worden. Klant dient zich aan de door Ingram Micro vast te stellen Fair Market Value te confirmeren.
6.3 De Fair Market Value wordt door Ingram Micro vastgesteld nadat de ICT-apparatuur door Ingram Micro is ontvangen en gesorteerd en wordt aansluitend aan Klant medegedeeld.

 

7. AANSPRAKELIJKHEID

7.1 Klant is zich ervan bewust dat met het uitvoeren van de ITADdiensten alle data die is opgeslagen op de ICT-apparatuur onherstelbaar wordt vernietigd. Het ter beschikking stellen van de ICT-apparatuur (en het daarmee door Ingram Micro aanvangen van de ITAD-diensten) is onherroepelijk en dienaangaande rust op Ingram Micro geen enkele aansprakelijkheid voor zover Klant de ICT-apparatuur dan wel de daarop opgeslagen data nadien zou willen terughalen. ICTapparatuur wordt – nadat het door Ingram Micro in ontvangst is genomen – niet geretourneerd.
7.2 Voor zover een vernietigingsoperatie op de locatie van Klant plaatsvindt en deze door handelen of nalaten van Klant moet worden gestaakt, dan kan Ingram Micro niet instaan voor de juiste, volledige en veilige vernietiging en is zij dienaangaande op generlei wijze aansprakelijk, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Ingram Micro.
7.3 Ingram Micro registreert alle door haar in ontvangt genomen ICT-apparatuur. De registratie door Ingram Micro van tapes, diskettes, cd/dvd en andere informatiedragers is niet mogelijk wegens het ontbreken van een serienummer.
7.4 Ingram Micro is uitsluitend aansprakelijk voor het uitlekken van informatie die is opgeslagen op de in ontvangst genomen ICT-apparatuur voor zover dat het directe gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de op Ingram Micro rustende verplichtingen of van opzet of bewuste roekeloosheid.
7.5 Ingram Micro is niet aansprakelijk voor zover Klant geen, onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt over de ICTapparatuur en eventuele gevaarlijke stoffen. Indien dat noodzakelijk is, zal Ingram Micro – als zij in verband met de uit te voeren dan wel uitgevoerde ITAD-diensten op enig moment kennis neemt van de onjuistheid of onvolledigheid van de door Klant verstrekte informatie – alle maatregelen nemen die zij noodzakelijk acht, waartoe eveneens het doen van aangifte bij de politie en milieudiensten kan behoren.
7.6 Indien tijdens de uitvoering van de ITAD-diensten (het vrijkomen of anderszins verwerken van) gevaarlijke stoffen de werkzaamheden verhinderen, dan is Ingram Micro gerechtigd om de werkzaamheden op te schorten of te staken. In dat geval zal Ingram Micro de ITAD-diensten factureren naar rato van de voltooiing van de werkzaamheden. Klant is evenwel de volledige vergoeding verschuldigd indien zij wetenschap had althans behoorde te hebben van de gevaarlijke stoffen met betrekking tot de ICT-apparatuur maar verzuimd heeft om Ingram Micro daarover (tijdig) op de hoogte te brengen. In dat geval is Klant tevens aansprakelijk voor alle daardoor door Ingram Micro geleden en te lijden schade.

 

8. INFORMATIEBEVEILIGING EN BACK-UP

Klant verklaart expliciet kennis te hebben genomen van artikel 21 in module A van deze Voorwaarden met betrekking tot informatiebeveiliging en back-up. In aanvulling daarop is van belang dat Ingram Micro nadat zij de ICT-apparatuur heeft ontvangen, deze apparatuur zal verwerken en een gegevensverwijdering zal uitvoeren. Ingram Micro is niet aansprakelijk voor het vrijgeven van gegevens die plaatsvinden voorafgaand aan de ontvangst van de ICTapparatuur door Ingram Micro.

 

9. VALUE ADDED SERVICES

In aanvulling op de ITAD-diensten bestaat de mogelijkheid voor Klant om zogenoemde Value-Added Services af te nemen tegen een extra vergoeding, zoals single global IT oplossingen, virtual warehouse, redeploy, etc.

Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30085572 en zijn van toepassing vanaf 1 april 2020.